Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
KENT, ÇEVRE VE YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI ANABİLİM DALI
Prof.Dr. Nesrin Algan

İletişim Bilgisi

 Ofis:  
 Eposta:  algan@politics.ankara.edu.tr
 Telefon:  (0312) 595 14 70
 Faks:  (0312) 319 77 36
   Ankara Üniversitesi CV Sayfası

Eğitimi

EĞİTİM:
  
1994 A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri), (Doktora)

1983 A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika (Yüksek Lisans)

1978 A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset ve İdare (Lisans)


GÖREVLER:

Ağustos 2006'dan bu yana  A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalında Profesör                         

2000–2005 A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalında Doçent

2000  Kamu Yönetimi Bilim Kolu, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalında Doçent       
                
1998- 2000  A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi

1984- 1998 Çevre Müsteşarlığı ve daha sonra Çevre Bakanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığında sırasıyla Uzman, Şube Müdürü ve Daire Başkanlığı görevleri

DİĞER GÖREVLER:

Aralık 2011/devam ediyor AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı

2007/devam ediyor              AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2009/devam ediyor              AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

2009/2012                Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

        
2002-2011                       Türkiye Bilimler Akademisi Çevre Komisyonu Üyeliği

2009/devam ediyor              AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi ‘Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ Merkez Kurulu üyeliği


2009-2012             Mülkiye Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği


2003/devam ediyor  Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Merkez Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği


2007/2009                            TODAİE Yönetim Kurulu Üyeliği

2003/2005  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Sosyal Bilimler Proje Değerlendirme Grubu üyeliği

2003/2005             Mülkiye Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği


Haziran 1998/ Eylül 2005  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi Yürütme Komisyonu Bilimsel Başkan Yardımcısı

Akademik Profili

KİTAPLAR


Türkiye Açısından Dünyada İklim Değişikliği, Türkiye Bilimler Akademisi Yay., Ankara, 2011, (Ortak Kitap).


Türkiye’nin Sağlık Tarihi Bağlamı İçinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Cumhuriyetin Sağlık Sorununa Yaklaşımı, (ed. İlhan TEKELİ), Türkiye Bilimler  Akademisi Yay., Ankara, 2010, (Ortak Kitap).


Dünyada ve Türkiye’de Biyolojik Çeşitliliği Koruma, (ed. İlhan TEKELİ), Türkiye Bilimler Akademisi Yay., Ankara, 2006, (Ortak Kitap).


Türkiye’nin Çevre Konusunda Verdiği Sözler, Türkiye Bilimler Akademisi Yay., Ankara, 2005, (Ayşe KAYA DÜNDAR’la birlikte).


Yaşam Kalitesi Kavramı ve Göstergeleri: Türkiye İçin Bir Yaşam Kalitesi Veri Sistemi Önerisi, (ed. İlhan TEKELİ), Türkiye Bilimler Akademisi Yay., Ankara, 2004, (Ortak Kitap).


Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme: AB ve Türkiye Örneği, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2003, (Ayşegül MENGİ’yle birlikte).


Türkiye İçin Sürdürülebilir Kalkınma Öncelikleri, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi İçin TÜBA’nın Görüşü, (ed. İlhan TEKELİ), Türkiye Bilimler Akademisi Yay., Ankara, 2002, (Ortak Kitap).


Bölgesel Çevre Yönetiminde Model Arayışları: Akdeniz, T.C.Çevre Bakanlığı Yay. Çevre Yazıları 8, 1995, Ankara, (Doktora Tezi).


   

      KİTAP BÖLÜMLERİ“Environmental Security in the Aegean Sea”, Greek-Turkish Relations, the Security Dilemma in the Aegean içinde, (eds. Mustafa Aydın Kostas Ifantis), Routledge Publications, London and New York, 2004, ss. 185–210.


“Aral ve Hazar’da Çevre Sorunlarının Uluslararası Boyutu”, Küresel Politikada Orta Asya (Avrasya Üçlemesi I) içinde, (der. Mustafa AYDIN), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005, ss.357–378.


 
HAKEMLİ DERGİLER


“ İklim Etiği”, Mülkiye, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 2008.Cilt XXXII, Sayı 259: ,ss. 191–204.


“Uluslararası Politika Bağlamında Suya Erişim Sorunu”, Toplum ve Hekim, 2008, Cilt 23, Sayı 2, ss.82–86.


“Turkey’s Sustainable Development Policies in the EU Accession Process”, European Environmental Law Review, Volume 14, Number 4, April 2005, Kluwer Law International, London, ss. 95–108, (Ayşegül MENGİ’yle birlikte).


“The Significance of International Legislation in Coastal Zone Management", Turkish Journal of Marine Sciences, Volume 6, Number 1, 2000, İstanbul. ss. 55–69.


“Transboundary Population Movements: Refugees, Environment and Politics”, The Turkish Yearbook of International Relations, Number XXVIII, 1998, Ankara University Faculty of Political Science, Ankara. ss. 75–103, (Özlen KÜNÇEK’le birlikte).


“Türk Boğazları’nda Çevresel Güvenlik”, Mülkiye, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Mayıs-Haziran, Cilt: XXVI, Sayı:234, 2002, ss. 21–34.


“Akdeniz Eylem Planı ve Sürdürülebilir Kalkınma”, MHB, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Prof. Dr. Yılmaz ALTUĞ’a Armağan, Yıl 17–18, Sayı 1–2, 1997–1998, MMAUM, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, İstanbul. ss. 37–54.
      ORTAK EDİTÖRLÜK·         Problems of Regional Seas 2001, Proceedings of the International Symposium on the      Problems of the Regional Seas, 12-14 May 2001 (Editor in Chief: Bayram Öztürk, Co-Editor: Nesrin Algan), İstanbul, TÜDAV Yay., İstanbul, 2001.ULUSAL VE  ULUSLARARASI SEMPOZYUM, KONFERANS, KONGRE VE PANELLERDE SUNULAN YAYIMLANMIŞ BİLDİRİLER·         “Hava: İklim Etiği ve Biyolojik Çeşitlilik”, Doğaya Karşı Şiddet Oturumu, Şiddete Karşı Düşünce Ortamı Sempozyum Kitabı, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, Türkiye Gençlik Federasyonu ve Çankaya Belediyesi, Ankara, Kasım 2008, ss. 173–176.·         “Doğa Koruma Politikaları ve Fiziksel Planlama, 1968’den 21.Yüzyıla Ulusal Fiziki Planlama Semineri, 18–19 Ocak 2002-Ankara, Mimarlar Odası Yayını, Ankara, Ocak 2002, ss. 98–105.·         “Ship Originated Pollution in the Turkish Straits System”, Problems of Regional Seas 2001, Proceedings of the International Symposium on the Problems of the Regional Seas, 12-14 May 2001, (Editor in Chief Bayram ÖZTÜRK, Co-Editor Nesrin ALGAN), İstanbul, TÜDAV Yay., İstanbul, 2001, ss.86-94, (Bayram, ÖZTÜRK ve Ayaka A.ÖZTÜRK’le birlikte).·         “Enerji ve Çevre Etkileşimi Konusunda Uluslararası Tüzel Düzenlemeler ve Türkiye”, Türkiye III. Enerji Sempozyumu: Küreselleşmenin Enerji Sektöründe Yapısal Değişim Programı ve Ulusal Enerji Politikaları, 5- 6 Aralık 2001, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, Aralık 2001, ss.263–278.·         “Türkiye’de Devlet Politikaları Bağlamında Çevre ve Çevre Korumanın Tarihine Kısa Bir Bakış”, Türkiye’de Çevre ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu, 5–8 Nisan 2000, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yay. Ekim 2000. ss.221–234.·         “Common International Commitments of Turkey and Greece on the Protection of the Aegean Sea With Special Reference to the Mediterranean Action Plan”, International Symposium on Aegean Sea 2000, 5–7 May 2000, Bodrum, TÜDAV Yay. İstanbul, 2000, ss.237–248.·         “Türk Boğazlarında Çevrenin Korunmasına Yeni Bir Yaklaşım: Özellikle Duyarlı Bir Deniz Alanı”, Marmara Denizi 2000 Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 11–12 Kasım 2000, İstanbul, TÜDAV Yay. No:5, İstanbul, 2000. ss.55–69, (Özden N. SAV’la birlikte).·         “Protection of Regional Seas and The Black Sea”, Proceedings of the Black Sea Symposium, ”Ecological Problems and Economical Prospects, Published by The Black Sea Foundation for Education, Culture and Protection of the Nature, İstanbul,1994, ss.393–404.

ARAŞTIRMA PROJELERİIn-Depth Study on Local Governance and Capacity Building Report for UNDP Country Evaluation: Assessment of Development Results Turkey, Ankara, 2004., (Çelik ARUOBA ve Tezcan ABAY’la birlikte).


Nüfus/Kalkınma ve Çevre, Türkiye Bilimler Akademisi ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Nüfus ve Kalkınma Stratejileri Alt Programı Çalışmaları Raporu, Türkiye Bilimler Akademisi Yay. , Ankara, 2004, (Nuran TALU’yla birlikte).


Nihai Strateji: Biyolojik Çeşitliliğin Sürdürülebilir Kullanımı ve Doğa Koruma için Yasal Çerçevenin Akılcı Hale Getirilmesi, Ankara,  Çevre ve Orman Bakanlığı, Mayıs 2003. (Türkçe ve İngilizce), (Eamon Barret, Alistair Fulton, Anna MacGillivray, Sabine Hoefnagel. Sema Alpan, Filiz Demirayak ve Gülün Egeli ile birlikte).


Evaluation of the Blue Plan Regional Activity Centre, UNEP (DEC)/MED WG.190/9, Athens, 2001. (İngilizce ve Fransızca), (Henry SMETS’le birlikte).


UNEP/MAP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı / Akdeniz Eylem Programı External Evaluation of the Priority Actions Programme Regional Activity Centre, UNEP (DEC)/MED WG.190/8, Athens, 2001.(İngilizce ve Fransızca), (Alex HOLLAND’la birlikte).


UNEP / MAP / PAP, Coast-Hinterland Socio-Economic Interrelations as an Essential Element of Integrated Planning in the Coastal Regions of the Mediterranean, “Case Study: Coast-Hinterland Socio-Economic Interrelations in a Selected Area of Turkey”, March,1989. (Nuran TALU’yla birlikte).


UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) “Akdeniz Eylem Planı Mavi Plan Türkiye Ulusal Senaryoları”, Nisan 1988, Ankara, (Zeynep ARAT, Can HAMAMCI, Özcan SEZER ve Nuran TALU’yla birlikte).


DİĞER YAYINLARDAN BAZILARI
Karadeniz'le Aramıza Set Çektik", Söyleşi, Kuzey Ekspres Gazetesi, 23 Ekim 2007, Trabzon.

“Kirlilikten Ulusal Güvenliğe”, Yeşil Ufuklar, Yıl 1, Sayı 1, Ocak 2005, Ankara, ss.14–15. 

“Çevre Gerçeğinin Küresel Düzeyde Ele Alınışı”, Yeni Türkiye, Temmuz-Ağustos 1995, Yıl 1, Sayı 5, Ankara, ss. 110–119.

Akdeniz Havzasının Korunması ve Avrupa Topluluğu”, Çevre ve İnsan Dergisi, Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yay., Yıl 5, Sayı 13, Ocak 1991, Ankara, ss.50-52.  

“Uluslararası İlişkiler ve Çevre”, Mülkiye, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı 120, Haziran 1990, Ankara, ss. 44–46.

“Mare Nostrum”, Image of Turkey, August 1988, Ankara, ss. 10–11.  

“Ülkemizde Deniz Korumacılığı”, Çevre ve İnsan Dergisi, Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yay., Yıl 3, Sayı 8, Haziran 1988, Ankara, ss. 51–66.

“Avrupa Topluluklarının Çevre Politikasına Kısa Bir Bakış”, Çevre ve İnsan Dergisi, Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yay.,Yıl 3, Sayı 7, Mart 1988, Ankara, ss. 43–47.

“Karadeniz Yıkımın Eşiğinde”,Trabzon Ticaret, Yıl:7, Sayı:77, Şubat 1999, ss.6–12.  


DİĞER BİLİMSEL ve TOPLUMSAL ETKİNLİKLERDEN BAZILARI


Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi, “Büyük Anadolu Yürüyüşü” bilgilendirme etkinliği, 06 Nisan 2011, AÜ SBF Konferans Salonu.

Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi, “Aptallık Çağı”  film gösterimi, 10 Aralık 2010, AÜ SBF Aziz Köklü Konferans Salonu.

Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çernobil, Nükleer Tehdit ve Türkiye Paneli, 26 Nisan 2010, AÜ SBF Aziz Köklü Konferans Salonu. 

“Türkiye’nin Doğa Koruma Politikaları ve Jeolojik Mirasın Korunması”, (İlke ÖRÇEN’le birlikte), Uluslararası Jeolojik Koruma Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, 15–19 Eylül 2010, Elazığ. 

“Su Politikaları”, 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Su Paneli, 22 Ekim 2008, Ankara.

“Çevresel Tehditler ve Milli Güvenlik”, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, 10 Ekim 2008, Ankara.

Türkiye Bağlamında İklim Değişikliği ve Etik Sorunlar Paneli,  Türkiye Bilimleri Akademisi (TÜBA) Çevre Çalışma Grubu, 29 Mayıs 2008, Ankara.

“İklim Etiği ve Türkiye”, TMMOB İklim Değişimi Sempozyumu, 13–14 Mart 2008, Ankara.

Bölgesel Çevre Merkezi (REC), Türkiye İklim Değişikliği Paneli, 4 Şubat 2008, Trabzon. 

Trabzon Belediyesi Kent Konseyi Paneli, 02 Şubat 2008, Trabzon. 

“Küresel Isınma, Uluslararası Çevre Hukuku ve Türkiye”, Kapitalizm ve Küresel Isınma Sempozyumu, Tüketici Hakları Derneği, Ankara, 2007.

“İklim Güvenliği ve Etik”, Küresel Isınma Baskısı Altında Toplumsal ve Etik Sorunlar Sempozyumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik İhtisas Komitesi, 2007 Ankara. 

“Kyoto Protokolü Bir Çözüm mü?”, Küresel Isınma, Kuraklık ve Su Yönetimi Paneli, Ziraat Mühendisleri Odası, 2007, Ankara.

Kyoto Protokolü: Çevre Felaketinden Önceki Son Çıkış Paneli, Ankara Barosu ABİHM Kent ve Çevre Kurulu, 5 Mayıs 2005, Ankara.

Doğu Karadeniz Bölgesinde Katı Atık Yönetimi Konusunda Çevre Bilinci Geliştirilmesi Eylem Planı, 13 Eylül 2004, Trabzon.

Kamu Reformu, Çevre ve AB Uyum Süreci Konferansı, Küresel Denge Derneği, 4 Kasım 2003, Ankara.  

“Küreselleşme ve Çevre Politikaları”, V. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi,1 Ekim 2003, Ankara.

“Akdeniz Havzasında Sürdürülebilir Kalkınma”, Akdeniz Çevre Dernekleri Platformu Toplantısı, 18–19 Mayıs 2003, Antakya.  

“Savaş ve Çevre”,  Irak Savaşı, Bölgesel-Küresel Nedenler, Etkiler, Beklentiler Konferansı, 17 Nisan 2003, Ankara.

“Çevre ve Çocuk”,  Dünya Sağlık Günü Paneli, 7 Nisan 2003, Ankara.

“Sürdürülebilir Kalkınma”, “1972’den Günümüze Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı”, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 8 Haziran 2002, Ankara. 

“Türkiye’de Çevre Yönetimi”, Yerel Yönetimler İçin Bütünsel/Önleyici Çevre Yönetimi Eğitim Programı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Eskişehir, Samsun ve Diyarbakır, 2001.
  © 2018, Siyasal Bilgiler Fakültesi