Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Tayfun Çınar

İletişim Bilgisi

 Ofis:  
 Eposta:  cinar@politics.ankara.edu.tr
 Telefon:  (0312) 595 14 08
 Faks:  (0312) 319 77 36
   Ankara Üniversitesi CV Sayfası

Eğitimi


Doktora: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı (1997-2002)


Yüksek Lisans: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı (1995-1997)


Lisans: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi (1991-1995)


İş Deneyimi


A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kentleşme ve Çevre Sorunları) Doçent (2009-...)


A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kentleşme ve Çevre Sorunları) Yardımcı Doçent (2008)


A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Kooperatifçilik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (2002-2008)


A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kentleşme ve Çevre Sorunları) Araştırma Görevlisi (1999-2002)


A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Araştırma Görevlisi (1996-1999) 

Akademik Profili


Dersler


Kentsel Politikalar (AÜ SBF Lisans)

Yerel Yönetimlere Kuramsal Yaklaşım (AÜ SBE YL/Doktora)

Uluslararası İşbölümü ve Yeni Kentsel Politikalar (AÜ SBE YL/Doktora)

Devlet Merkezlerinin Mekansal Çözümlemesi (AÜ SBE YL/Doktora)

Yerel Maliye Sistemi (AÜ SBE YL/Doktora)

20. Yüzyılda Kent Kuramları (AÜ SBE YL/Doktora)

Kentsel Politika Sorunları (AÜ SBE YL/Doktora Seminer Dersi)

Yerel Yönetimler Maliyesi (TODAİE)

Public Economy and Local Government Finance (ODTÜ SBE)Kitaplar


Belediyelerin Sınırları, TODAİE YYAEM, Ankara, 2013. (Bülent Duru, Can Umut Çiner ve Ozan Zengin ile birlikte)


Büyükşehir Yönetimi Bütünleştirme Süreci, TODAİE YYAEM, Ankara, 2009. (Can Umut Çiner ve Ozan Zengin ile birlikte)


Yerel Maliye Sistemi, TODAİE YYAEM, Ankara, 2004. (Birgül A. Güler ile birlikte)


Dünyada ve Türkiye’de Başkentlik Sorunu, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları: 32, Tezler Dizisi: 15, Ankara, 2004.


Belediye Personel Sistemi, TODAİE YYAEM, Ankara, 1999. (Birgül A. Güler (Ed.) vd. ile birlikte)Makaleler

    

“Privatisation of Urban Water and Sewerage Services in Turkey: Some Trends”, Development in Practice, Vol.19, Issue 3, 2009, s.350-364.


“Yerel Yönetimlerde Neoliberal Reform: Büyükşehir Belediyelerinin Yeniden Ölçeklendirilmesi”, Toplum ve Hekim, Dosya: Yerel Yönetimler ve Sağlık, Cilt:24, Sayı:4-5, (Temmuz-Ekim 2009), s.280-288.
                                  

"Kuraklık ve Kentsel Su Yönetimi Sorunu: Türkiye Örneği”, Toplum ve Hekim, Dosya: Su ve Sağlık, Cilt:23, Sayı:1, (Ocak-Şubat 2008), s.10-19.


“Su Hizmetlerinin Özelleştirilmesinde Model Ülkeler ve Türkiye Örneği”, Toplum ve Hekim, Dosya: Su ve Sağlık, Cilt:23, Sayı:1, (Ocak-Şubat 2008), s.41-52.


“Yerel Seçimlerde Kent Büyüklüğü ile Oy Vermenin Yönü Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği 1963-1999”, A.Ü.SBF Dergisi, S.62/3, (Temmuz-Eylül 2007), s.141-165.


“Başkentler Üzerine Bir İnceleme”, Kent ve Politika: Antik Kentten Dünya Kentine, Ruşen Keleş’e Armağan, (Ed.) Ayşegül Mengi, İmge, Ankara, 2007, s.129-146.


“Su Hizmetleri Yönetiminde Neoliberal Reform ve Uygulamalar”, TES-İŞ Dergisi, Sayı: 3, 2007, s.82-89.


“Yerel Yönetim Gelir Sistemleri Üzerine Bir İnceleme”, Memleket Mevzuat, Sayı:18, Aralık 2006, s.3-11.


“İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı Üzerine Değerlendirme”, Memleket Mevzuat, Sayı:18, Aralık 2006, s.29-35.


“Neoliberal Su Politikaları Doğrultusunda İller Bankası, DSİ ve Belediyelerin Değişen Rolü”, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bülteni, Sayı: 3, 2006, s.70-78.


“Suya Yönelik Küresel Politikalar, Özelleştirmeler ve Halk Direnci”, Emek Araştırma Dergisi, 2006/1, s. 11-39.


“Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi”, Emek Araştırma Dergisi, 2005/2, s.27-39. 


“Yeni Belediye Yasasının Mali Hükümleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Emek Araştırma Dergisi, 2005/1, s.85-103.


“Yerel Yönetimler: Dış Borçlanma”, Memleket Mevzuat, Sayı:3, Eylül 2005, s.23-25.


“Belediye Gelirlerinin Yapısı: 1991-2003”, Memleket Mevzuat, Sayı:2, Ağustos 2005, s.4-7.


“Belediyeler ve Haciz”, Memleket Mevzuat, Sayı:1, Temmuz 2005, s.7-10.


“Kentsel Altyapı Finansman Modeli Olarak Yerel Kredi Piyasası Sistemi: Türkiye Örneği”, A.Ü.SBF Dergisi, S.60/4, (Ekim-Aralık 2005), s.57-74.


“Yerel Kredi Sistemi ve Yerel Yönetimlerin Dış Borçlanması”, Kamu Yönetimi Dünyası”, Yıl:5, Sayı: 17-18, Ocak-Haziran 2004, s.22-30.


“Çevremerkezcilik ve Derin Ekoloji Akımı”, Prof. Dr. Cevat Geray'a Armağan,  Mülkiyeliler Birliği Yayınları, Ankara, 2001, s.265-280.


“Bahçekent Modelinin Düşünsel Kökenleri ve Kentbilime Katkıları”, A.Ü.SBF Dergisi, S.55/1, (Ocak-Mart 2000), s.27-51.


“Dünya Kenti ve Toplumsal Kutuplaşma: İstanbul Dünya Kenti Olmalı mı?”, A.Ü.İletişim Fakültesi Yıllığı, Ankara, 2000, s.73-98.
Kitap Bölümleri


“Polonya’da Kamu Yönetimi”, Kamu Yönetimi: Ülke İncelemeleri, (Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3.Baskı), (Yay. Haz.) Koray Karasu, İmge Yayınevi, Ankara, 2013, s.453-486.


“Türkiye'de Su Yönetiminin Yapısal Değişimi”, (içinde) Kamu Yönetimi: Yapı İşleyiş Reform, (Ed.) Barış Övgün, A.Ü.SBF Yayını No: 598, Ankara, 2009, s.129-143.                     

    
“1942: ‘A’dan Z’ye Bozuk Devlet’in Yeniden Yapılanması Girişimlerinin Yükselişi ve Düşüşü”, Birgül Ayman Güler (Ed.), Tekin Avaner, Sonay B. Özuğurlu, Tayfun Çınar, Can Umut Çiner, Esra Dik, Bülent Duru, Nuray E. Keskin, Ceren Kalfa, Barış Övgün, Menaf Turan, Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1940-1949, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi: 3, Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması (TİDATA), Ankara, 2009, s.225-356.


“1932: Devletçilik Yılı- Temmuz Kararları Çerçevesinde Devletçiliğe Geçiş”, Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1929-1939, Birgül A. Güler (Ed.), AÜ SBF KAYAUM,  No: 2, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2007, s.303-411.


“Yerel Yönetim Gelirleri”, Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim (içinde), Tayfun Çınar (Ed.) TODAİE YYAEM, Ankara, 2007, s.5-27.


“Vergi Kanununun Belediyelerde Uygulaması”, Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim (içinde), Tayfun Çınar (Ed.) TODAİE YYAEM, Ankara, 2007, s.29-50.


“Yerel Yönetimler: Borçlanma ve Borç Yönetimi”, Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim (içinde), Tayfun Çınar (Ed.) TODAİE YYAEM, Ankara, 2007, s.107-118.


“Belediyeler İle İller Bankası Arasındaki İlişkiler”, Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim (içinde), Tayfun Çınar (Ed.) TODAİE YYAEM, Ankara, 2007, s.119-135.


“Su Yönetimi ve Finansmanında Strateji, Model ve Aktörler”, Su Yönetimi: Küresel Politika ve Uygulamalara Eleştiri (içinde), Tayfun Çınar ve Hülya K. Özdinç (Ed.), Memleket, Ankara, 2006, s.43-93.


“Türkiye’de İçmesuyu ve Kanalizasyon Hizmetleri: Yönetim ve Finansman”, Su Yönetimi: Küresel Politika ve Uygulamalara Eleştiri (içinde), Tayfun Çınar ve Hülya K. Özdinç (Ed.), Memleket, Ankara, 2006, s.227-252.


“Yerel Yönetim Hizmetlerinde Finansman Kaynakları”, Yerel Yönetimler İçin Bütünsel-Önleyici Çevre Yönetimi Eğitimi Projesi, (içinde 6. bölüm) Göksel Demirer, Ethem Torunoğlu (Ed.), TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Ankara, Aralık 2000, s.1-38.Çeviriler


Esra Akcan, “Ernst Reuter ve Türkiye’de Sosyal Konut / Ernst Reuter and Social Housing in Turkey”, Mülkiye Dergisi, Cilt 36, Sayı 2-275, 2012, s.105-118. 


Tham Seong Chee, “Prof. Dr. Ruşen Keleş Onuruna Yazılmış Bir Deneme”, Kentbilime Adanan Bir Yaşam: Ruşen Keleş, Ruşen Keleş’e Armağan, Ayşegül Mengi (Ed.), İmge, Ankara, 2007, s.297-304.
Editörlük Çalışmaları


Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim, TODAİE YYAEM, Ankara, 2007.


Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu, TODAİE YYAEM, Ankara, 2007.


Yerel Yönetimlerde Tahakkuk Esaslı Muhasebe Uygulamaları, TODAİE YYAEM, Ankara, 2007.


Su Yönetimi: Küresel Politika ve Uygulamalara Eleştiri, Memleket Yayınları, Ankara, 2006. (Hülya K. Özdinç ile birlikte)Bildiriler


“Protection of Historical and Cultural Tissue in Ankara: A Case Study on Urban Transformation in Hacıbayram”, 3rd International and Interdisciplinary Symposium on New Challenges for Land Policies in Urban and Regional Development, 5-7 September 2013, European Academy of Land Use and Development, Dresden. (Ruşen Keleş ve  Ayşegül Mengi ile birlikte)


“Başkent Değiştirme Örnekleri Işığında Ankara’nın Şehircilik Açısından Değerlendirilmesi”, Dördüncü Oturum: Cumhuriyet’in Başkenti Ankara’da Kentsel Gelişimin Tarihi, Cumhuriyet’in 90. Yılında Başkent Ankara Sempozyumu, 30-31 Ekim 2013, Ankara Üniversitesi ve Ankaralılar ve Ankara’yı Tanıtma Vakfı, Ankara.


“Dünya Kenti Hipotezi ile Yeni Kentsel Politika Paradigması Üzerine Bir Değerlendirme”, 1. Oturum: Neoliberal Politikaların Mekanı Değiştirmesi, Dönüştürmesi, Mekansal Değişim ve Dönüşüm, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu, 7-9 Kasım 2012, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara, 2013, s47-56.


“Toplumcu Belediyecilik Ekseninde Yerel Yönetimlerin Finansmanı Sorunsalı”, Yeni Toplumcu Belediyecilik Sempozyumu, Çankaya Belediyesi, Çankaya Kent Konseyi, 14-15 Eylül 2013, Ankara.


“Büyükşehirlerin Yönetiminde Güncel Eğilimler”, Hatay Büyükşehir Olma Süreci: Büyükşehir Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi, 12 Ekim 2012, Hatay. (Can Umut Çiner ile birlikte)


“Transformation Process of Rural Areas into Urban Areas in Turkey after 1980s”, 2nd International and Interdisciplinary Symposium on Governance Structures in Land Management, 14-16 September 2012, European Academy of Land Use and Development, Ankara. (Ayşegül Mengi ile birlikte)


“Su Yönetimine Çevre Merkezi Ekseninde Bir Bakış”, 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi: Çevre Yönetimi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 5-8 Ekim 2011, Samsun.


Hidroelektrik Santralleri Ekosisteme Etkileri ve Dava Tipleri Panel Notları, 19-20 Mart 2011, İstanbul Barosu Yayınları, 2011, s.68-74.


“The Changing Role of Central and Local Government in Providing Urban Infrastructure: The Case of Urban Water”, Urban and Environmental Issues and Policies (Papers and Proceedings), Vol II, (Eds) Yusuf Şahin vd., 1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, 3-5 June 2010, Trabzon, 2010, s.426-439.


“Metropolitan Alanlarda Bütünleştirme ve Ulusal Kalkınma”, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler, (Eds.) Kamil Ufuk Bilgin vd., 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyum Bildirileri, Cilt: 1, TODAİE, 19-20 Ekim 2009, Ankara, 2009, s.495-511. (Can Umut Çiner ve Ozan Zengin ile birlikte)


“Temel Kamusal Hizmetlerin Günümüzdeki Durumu”, Yerel Yönetimler Kriz ve Halkın Hakları Sempozyumu, Ankara, 31 Ocak-1 Şubat 2009, Halkevleri, İstanbul, 2009, s. 157-159.


Yerel Yönetimlerde Gündem ve Gelecek, Uğur Mumcu Adalet ve Demokrasi Haftası, 29 Ocak 2008, Ankara.


“Suyun Özelleştirilmesi”, Sorun Su Paneli, ODTÜ Yapı Topluluğu ve ODTÜ Çevre Topluluğu, 13 Aralık 2007, Ankara.


“Kentsel Su Politikaları ve İller Bankası”, Antalya Su Sempozyumu, 8 Aralık 2007, Antalya.


İller Bankası’nın Dönüşümü/Forum, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 28 Kasım 2007, Ankara.


“Yerel Yönetimlerde Mali Yerelleşme ve Mali Federalizm Tartışmaları”, TMMOB Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu, 17-18-19 Ekim 2007, Ankara.


“Küreselleşme ve Neoliberal Politikalar”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 39. Dönem Bölge Toplantısı Malatya-Nemrut, Değişen Türkiye Dönüşen Mimarlık, 1-2-3 Haziran 2007, Malatya.


“Dünyada ve Türkiye’de Neoliberal Su Politikaları”, Suyun Sürdürülebilirliği ve Yönetimi Paneli, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsü, 24 Mart 2007, İstanbul.


“Türkiye İçin Su Yönetimi”, Dünya Su Günü: İklim Değişikliği, Kuraklık ve Su Yönetimi Sempozyumu, 21 Mart 2007, TÜSKOOP-BİR, TMMOB ZMO ve TOBB, Ankara. (Birgül Ayman Güler ve Serhat Salihoğlu ile birlikte)


Ulusal Açıdan Yerellik Sorunu Paneli, Uğur Mumcu Adalet ve Demokrasi Haftası, 27 Ocak 2005, Ankara.


“Kentsel Altyapı Finansman Olanakları”, Antakya Kent Kurultayı, 9-10-11 Aralık 2004, TMMOB İMO Hatay Şubesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya Belediyesi, Antakya.


“Değerlendirme”, 21.Yüzyılda Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformu Sempozyumu, 26-27 Nisan 2004, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara.


“Yerel Yönetimler ve Dış Borçlanma”, Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri, 1-3 Kasım 2000, (Yay. Haz. Birgül A. Güler, Ayşegül Sabuktay), TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara, 2002, s.577-593.


“Yerel Yönetimler Maliyesine Yönelik Uluslararası Politikalar”, Antalya’da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 8-9 Eylül 2001, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 2001, Antalya, s.77-87.


“Kentsel Ekonomik Gelişme Açısından Yerel Yönetimlerin Finansmanı”, Gaziantep Kent Kurultayı, 20-22 Eylül 2001, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Gaziantep.


Yerel Yönetimler ve Küreselleşme, Açık Oturum, Türk Belediyeler Birliği Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 2001, Ankara.


“Yerel Yönetimler ve Finansman Sorunu” Çevre Paneli, 15-16 Aralık 2000, Yenimahalle Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şubesi, Ankara.  © 2018, Siyasal Bilgiler Fakültesi