Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
ÖĞRETİM ELEMANI
Abdurrahman Şeref Efendi

Akademik Geçmişi

     Memuriyet hayatına 9/Ağustos/1873 de Mahrec-i Aklam Mektebi'nde  Umumi Tarih ve Coğrafya Muallimliği ile başlamış; bu vazifede göstrediği heves ve ihtimam eseri olarak iki sene içinde Mektebi-i Sultani'de Kavaid, Dar-ül Muallimin'de Tarih-i Umumi Muallimliği de ilaveten uhdesine verilmiştir.
     Mülkiye Mestebi'nin yüksek Mektep olarak Teşekkülinden dört beş ay sonra14/Nisan/1878 de Galatasaray Sultanisi Müdürlüğünden naklen Mülkiye Müdürlüğüne ve ayni sene 18/Eylül'de Mülkiye Mektebi Coğrafya Muallimliğine  tayin olunmakla sair mekteplerdeki vazifelerini terketmiştir. 5/Mart/1881 de Galataraya Sultanisi Osmanlı ve İslam Tarihi Hocalığı ilave olarak uhdesine verildi. 16 sene 10 ay bilafasıla mülkiye Mektebi Müdürlüğünde bulunduktan sonra 13/şubat/1895 de ögretmenlikleri uhdesinde kalmak üzere, ;Galatasaray Sultanisi Mürüriyetine naklolundu ve Mülkiye Mektebi'nin 1915 de lağvına kadar Mülkiye'de derslerine devam etti.

Özgeçmişi

     Yalnız Türk ilim aleminde değil, Mülkiye Tarihide de adı daima hürmet ve rahmetle yadedilen değerli tarihçi ve muhterem Hoca Abdurrahman Şeref Efendi 8/Ağustos/1853 de Tophane'de  İlyas Çelebi Mahallesinde Doğmuştur. Tophane_i Amire Muhasebe Mümeyyizlerinde Hasan Efendinin oğludur. İlk tahsile Edirnekapu dışındaki evlirinin yakınırda Otlakçılar Camii Müezzin Mahlefinde Başlayıp mahallesinin imamı Hafız Mehmet Efendiden ilk Dersini almıştır. Sonra Eyüp Rüştiyesi'ni  de bitirip 1868 de açılan Galatasaray Sultaniyesine yatılı olarak girmiş; 2/Temmuz/1873 de Edebiyat ve Fünun kısımlarından Başölye diplomasını almış "franseviyyülibare" olan bu diploma Maarif Nezareti tarafından Mülazemet Rüusuna tebdil kılınmıştır. © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi