Hakkımızda
Kurumsal
Kadromuz
Bölümler
Programlar
Kütüphane
Yayınlar
 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Filiz Kartal

İletişim Bilgisi

 Ofis:  
 Eposta:  fkartal@ankara.edu.tr
 Telefon:  
 Faks:  
   Ankara Üniversitesi CV Sayfası

Web Sitesi

Eğitimi

  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama, Lisans, 1992.
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama, Y. Lisans, 1995.
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Doktora, 2004.
     

Akademik Profili

GÖREVLER
• Prof. Dr., Ekim 2018 – (A.Ü. SBF)
• Prof. Dr., Şubat 2017 – Temmuz 2018 (TODAİE)
• Doç. Dr., Eylül 2011 – Şubat 2017 (TODAİE)
• Yrd. Doç. Dr., Aralık 2010 – Eylül 2011 (TODAİE)
• Dr. Asistan: Kasım 2004 – Aralık 2010 (TODAİE)
• Asistan: Eylül 1996 – Kasım 2004 (TODAİE)

BURSLAR
• TÜBA, Yurtiçi-yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Bursu (Nisan 2000 - Şubat 2002; Kasım 2000 - Mart 2001 tarihleri arasında University of Toronto’da misafir araştırmacı)
• MEB-Macaristan Hükümeti Araştırma Bursu (Ekim 1997-Şubat 1998 tarihleri arasında Budapest University of Technolgy and Economics’de misafir araştırmacı).
• Milli Prodüktivite Merkezi Araştırma Bursu (yüksek lisans tezi alan araştırması desteği; 1994)

YAYINLAR
Kitap

• Changing Concepts and Practices of Citizenship: Experiences and Perceptions of Second-Generation Turkish-Germans (Staarbrücken: VDM Verlag, 2009).

Derleme Kitaplar (Editörlük)
• Sosyal Haklar: Sosyal Adalet için İnsan Hakları (Bildiriler Kitabı), Editörler: K. A. Ertan, F. Kartal, Y. Ş. Atay, Ankara: TODAİE, 2014
• Yurttaşlık Tartışmaları: Yeni Yaklaşımlar (Ankara: TODAİE, 2010)
• Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları (Ankara: TODAİE, 2011; 2. Baskı 2015)
           
Kitap Bölümleri
• “Toplumsal ve Demografik Yapı”, İran: Toplum, Devlet ve Siyaset, (Ed.) Burak Tangör, Ankara: TODAİE, s. 9 – 44, 2016.
• “Julia Kristeva: Öznellik ve Psikanaliz”, Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar, III, (Ed.), Hilâl Onur-İnce, Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 75-99, 2015.
• “Philip Pettit’nin Cumhuriyetçi Özgürlük Kavramı”, Res Publica, Armağan Öztürk (Ed.), Ankara: Doğu-Batı, s. 339-365, 2013.
•  “Kuşaklar-arası Adalet Üzerine”, Yeni Kuşak İnsan Hakları, Kıvılcım A. Ertan (Ed.), Ankara: TODAİE, pp. 217-230, 2013.
• “Refah ve Demokrasi: Türkiye'de 2000'lerde Sosyal Hak Siyaseti”, Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, Eyyup G. İsbir (Ed.), Ankara: TODAİE, pp. 677-692, 2013.
•  “Cosmopolitan Citizenship as a Thin Concept: who is willing to die for humanity?”, Nationalism and Human Rights, (Ed.) Grace Cheng, NY: Palgrave Macmillan, pp. 123-140, 2012.
• “Public Goods”, Political and Civic Leadership: A Reference Handbook, (Ed.) Richard Couto, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC.: SAGE Publications, pp. 153-161, 2010.
• “Dışlayıcı Bir Kurum Olarak Yurttaşlığın Evrimi: Polis’ten Küresel Düzene”, Yurttaşlık Tartışmaları: Yeni Yaklaşımlar, (ed.) F. Kartal, Ankara: TODAİE, s. 11-55, 2010.
• “Yurttaşlık mı, İnsan Hakları mı?” Yurttaşlık Tartışmaları: Yeni Yaklaşımlar, (ed.) F. Kartal, Ankara: TODAİE, s. 11-55, 2010

Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
• “İran İslâm Devrimi: Aykırı Bir Devrimin Arka Planı”, Doğu Batı, 79, Aralık, s. 161-183, 2016.
• “Kadınların Yurttaşlığı ve Feminist Kuram”, Amme İdaresi Dergisi, cilt 49, sayı 3, s. 59-87, 2016.
• “Özelleştirilen Yurttaşlık: Türkiye’de Sağlık Politikalarındaki Dönüşüm”, Amme İdaresi Dergisi, cilt 42, sayı 2, s. 23-43, 2009.
• “Liberal and Republican Conceptualizations of Citizenship: A Theoretical Inquiry”, Turkish Public Administration Annual, Vol. 27-28, s. 101-130, 2001-2002.
• Theorizing State/Capital Relation: Debates in 1970s and 1980s”, Turkish Public Administration Annual, Vol. 24-26, s. 31-48, 1998-2000.
• “Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması Çerçevesinde Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi: Ankara’dan Örnekler”, Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt 9, sayı 1, s. 58-80, Ocak 2000.
• “Su Yönetimi: Son Dönemdeki Politika Arayışları”, Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt 8, sayı 4, s. 100-121, Ekim 1999.
• “Macaristan’da Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması”, Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt 7, sayı 2, s. 121-127, Nisan 1998. 

Uluslararası ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Yayınlanan Bildiriler
• “Kamu Yönetimi Reformunun Öngördüğü Yurttaşlık: Risk Yurttaşı”, 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, KAYFOR VI Bildirileri, (ed. N. Akyıldız vd.), Ankara, TODAİE, s. 697-704, 2009.
• “The Rights-Bearing Citizen as a Problematic Actor of Liberal Politics: Communitarian and Republican Critics”, Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy, Volume 2: Social and Political Philosophy, (ed.) W. L. McBride, Ankara: Philosophical Society of Turkey, pp. 159-163, 2006.            
• “Suyun Metalaşması, Suya Erişim Hakkı ve Sosyal Adalet”, Su Politikaları Kongresi, 2. Cilt, Ankara: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, s. 478-485, 2006.
• “Küreselleşen Sermayeye Karşı Küreselleşen Muhalefet”, Yerel Yönetimler Sempozyum Bildirileri, (ed. B. Ayman-Güler ve A. Sabuktay), Ankara: TODAİE, s. 637-41, 2002. 

Ansiklopedi Maddesi
• “Kamusal Mallar”, Kamu Yönetimi Ansiklopedisi, Ed. Y. M. Işıkçı, E. Alacadağlı, Ankara: Astana, s.  449-455, 2018.

Kitap İncelemeleri
• “İnsan Hakları Üzerine” (On Human Rights) (James Griffin), İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 27, s. 97-99, 2009.
• “Is Democracy Possible Here? Principles of a New Political Debate” (by Ronald Dworkin), CEU Political Science Journal, Vol. 2, No. 3, pp. 352-355, 2007.
• “Küreselleşme, Kent Ekonomisi ve Zabıta Hizmetleri” (O.E. Aslan, Ö. Akbulut, N. Önen), Amme İdaresi Dergisi, Cilt 36, Sayı 1, s. 179-181, 2003.

SUNUMLAR
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

• “Bahşedilmiş Demokrasi ve Paternalist Devlet Karşısında Çocuk”, Türkiye’de Çocuklara İlişkin Alternatif Politika Arayışı Uluslararası Sempozyumu, 29-30 Kasım 2014, Malatya.
• “Labor Rights Violation of Immigrant Women Domestic Workers in Turkey”, Turkish Migration Conference: Comparative Perspectives and Continuities, Regent's University London, 30 May - 1 June 2014, Londra.
•  “Recalling ‘Citizen’ While Rethinking Public Administration: social and political implications”, Rethinking Public Administration in the 21st Century, PASAFEC International Conference, Fırat University and Public Administration Institute for Turkey and the Middle East, 12-14 June 2013, Elazığ.
• “Republican Freedom as Non-Subjection”, Liberty, Equality and Fraternity, First International Philosophy Congress, Uludağ Üniversitesi, 14-16 Ekim 2010, Bursa.
• “Education for Citizenship: Responsive to Human Rights and Differences”, Bordering, Re-bordering and New Possibilities in Education and Society, 14th World Congress of World Council of Comparative Education Societies (WCCES), Boğaziçi Üniversitesi, 14-19 Haziran 2010, İstanbul.
• “Marketization of health care services in Turkey: re-conceptualization of social citizenship”, Workshops in Political Theory, Fourth Annual Conference, Manchester Metropolitan University, 3-5 Eylül 2007, Manchester.
• “The Impact of Migration on ‘National’ Character of Citizenship”, First Global International Studies Conference, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 24-27 Ağustos 2005, İstanbul.
• “The Citizen Condition: Citizenship Understanding of Second-Generation Turks in Germany” International Conference on Constituting Communities, Political Solutions to Cultural Differences in Europe, University of Copenhagen, 23-25 Ekim 2003, Kopenhag.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
• “Kamu Politikalarındaki Dönüşümün Yurttaşlık Perspektifinden İrdelenmesi: Yeni Bir Yurttaşlık Rejimi”, V. Kamu Yönetimi Forumu, Kocaeli Üniversitesi, 18-20 Ekim 2007, Kocaeli.
• “İkinci Kuşak Türk-Almanların ‘Çoklu Vatandaşlık’ Anlayışları”, 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 7-9 Aralık 2005, Ankara.

Davetli Konuşmalar
• Ders: “Ali Shari’ati’s Interpretation of Shiism and its Impact on the Islamic Revolution of Iran”, The 5th International Course on Shia Islamic Studies, University of Religions and Denominations, Kum, İran, 21-27 Ağustos 2017.
• Konferans: “Syrians in Turkey: Migrants, Refugees or Prospective Citizens?”, Universite Paris – Est Creteil (UPEC-LIRTES), Paris, Fransa, 23 Mayıs 2017.
• Konferans: “İnsan Haklarının Felsefi ve Kuramsal Temelleri”, Manisa Barosu, 9 Aralık 2016, Manisa.
• Konferans: “Yurttaşlık ve Sosyal Haklar”, Türk Eczacıları Birliği, 4 Nisan 2014, Bolu
• Panel: “Yaşama Hakkı”, Eğit-Der etkinliği, Ankara Barosu, 24 Haziran 2011, Ankara.
• Konferans: “İnsan Hakları: Niçin ve Kim İçin?” Çankaya Üniversitesi, 17 Aralık 2009, Ankara.

DERSLER
Yüksek lisans ve doktora programlarında verilen dersler:
• İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Siyaset (2007-2008; 2009-2010; 2010; 2011 yaz; 2011-2012 güz; 2011-2012 bahar  dönemi: A.Ü. SBF İnsan Hakları Yükseklisans Programı)
• Siyasal Kuramın Temel Kavramları (2010-2011 güz dönemi)
• Toplum, Devlet ve Siyaset (2011-2012 güz dönemi)
• Türkiye’nin Siyasal Yapısı ve Sorunları (2012-13 bahar ve 2013-14 bahar dönemi)
• Yurttaşlık Kuramları (2015-2016 güz dönemi: A.Ü. SBF İnsan Hakları Yükseklisans Programı)
• Siyaset Sosyolojisi
• Çağdaş Siyaset Felsefesi (doktora)
• Feminist Kuram ve Siyaset (doktora)
• Siyasal Düşünceler Tarihi (doktora)
• Türkiye’de Siyasal Düşünceler (doktora)
• Fundamental Concepts of Politics (İngilizce yüksek lisans)
• Citizenship Theories (İngilizce doktora)
• Contemporary Political Philosophy (İngilizce doktora)
• Turkish Politics (İngilizce doktora)

ARAŞTIRMA PROJELERİ 
Yönetici Olarak Görev Alınan Projeler
• İran Kamu Yönetiminde Kadınların Konumu, Kalkınma Bakanlığı-TODAİE, Ağustos 2017 – Mart 2018
• Türkiye’de Tarım Sektöründeki Göçmen İşgücüne Yönelik Arz ve Talebin Değerlendirilmesi, Geçici ve Döngüsel Göç Bağlamında Tarımdaki Mevsimlik Göçmen İşçilerin Ekonomik ve Sosyal Durum ve Etkilerinin Analizi; Göç İdaresi GM, Kasım 2014 – Haziran 2016.
• Türkiye’ye Yönelik Kitlesel Akınlar: Türkiye’nin örnek uygulamaları ve liderliği, uygulanan politikalar ve bu politikaların sonuçları üzerine karşılaştırmalı değerlendirme, yük paylaşımı gerçeği; Göç İdaresi GM,  Eylül- Aralık 2014.
• İlköğretimde İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Öğretmenlerin İnsan Hakları ve Vatandaşlık Algısı ve Eğitimi; TODAİE, Aralık, 2013.

Araştırmacı Olarak Görev Alınan Projeler
• Bulgaristan Ülke Araştırması, Kalkınma Bakanlığı-TODAİE, Ağustos 2017 – Ocak 2018
• IOM, Situation Analysis: Assessment of Turkey’s Legal and Normative Framework on Labour Migration (F. Kartal, A. A. Dikmen ve K. MacDonald Tömölová), 2016.
• İran Ülke Araştırması, Kalkınma Bakanlığı-TODAİE, 2016.

BİLİMSEL TOPLANTI ORGANİZASYONLARI
• 4-5 Nisan 2013 tarihlerinde TODAİE tarafından düzenlenen Sosyal Adalet için İnsan Hakları Konferansı Düzenleme Kurulu üyeliği.
• 20-22 Ekim 2010 tarihlerinde TODAİE tarafından düzenlenen VIII. KAYFOR toplantısının Düzenleme Kurulu üyeliği.
• 20-22 Mart 2008 tarihlerinde TMMOB tarafından düzenlenen II. Su Politikaları Kongresi’nin Bilim Kurulu üyeliği.
• 4 Haziran 2007’de TODAİE ve IASIA ortaklığı ile Ankara’da düzenlenen Public Administration and International Organizations başlıklı uluslararası sempozyumun Düzenleme Kurulu üyeliği
• 14-15 Aralık 2006 tarihlerinde TODAİE’de düzenlenen “İnsan Hakları ve Yurttaşlık” konferansının Yöneticiliği ve Bilim Kurulu üyeliği.
• 21-23 Mart 2006 tarihlerinde TMMOB tarafından düzenlenen I. Su Politikaları Kongresi’nin Bilim Kurulu üyeliği.
• 1-2 Kasım 2000’de TODAİE’de düzenlenen Yerel Yönetimler Sempozyumunun Düzenleme Kurulu üyeliği.

EDİTÖRLÜK ve HAKEMLİK YAPILAN AKADEMİK DERGİLER
• Amme İdaresi Dergisi (SSCI) (Editör: Ocak 2014 – Ocak 2017)
• İnsan Hakları Yıllığı (Editör: Ocak 2014 – Ocak 2017)
• Çağdaş Yerel Yönetimler (Editör: Ocak 2014 – Ocak 2017)
• Turkish Year Book of Human Rights (Editör: Ocak 2014 – Ocak 2017)
• Turkish Public Administration Annual (Editör: Ocak 2014 – Ocak 2017)
• Göç Araştırmaları Dergisi (Editör: Ocak-Haziran 2015 sayısı)
• SBF Dergisi (Hakemlik)
• Anadolu Ün. Sosyal Bilimler Dergisi (Hakemlik)
• İletişim, Kuram ve Araştırma (Hakemlik)

ÜYELİKLER
• Siyasal İlimler Türk Derneği
• Türk Sosyal Bilimler Derneği
• TMMOB Şehir Plancıları Odası

DİLLER
İngilizce (çok iyi), Farsça (orta), Almanca (başlangıç)

İDARİ GÖREVLER 
TODAİE’de yürütülmüş idari görevler:
• Şube müdürü, Derleme ve Yayın Şubesi – Ocak 2014- Ocak 2017
• Şube müdürü, Öğretim ve Yetiştirme Şubesi, Mayıs 2010-Haziran 2011
• Merkez müdürü, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Merkezi, Mayıs 2005 – Mayıs 2010
• Üye, Yürütme Kurulu, Mayıs 2010 – Haziran 2011; Ocak 2014- Ocak 2017
• Üye, Program Kurulu - Mayıs 2010- Temmuz 2016
• Koordinatör, Göç Yönetimi Yüksek Lisans Programı – Ekim 2014- 2018

Curriculum Vitae © 2019, Siyasal Bilgiler Fakültesi