Ankara Üniversitesi İşletmelerde Yenilikçilik ve Girişimcilik Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nin amacı, işletmelerde yenilikçilik ve girişimcilik
konularında araştırmalar yapmak, eğitim programları düzenlemek,
araştırma-uygulama ve yayın çalışmaları yapmak, gerçek veya tüzel
kişilere danışmanlık desteği vermek, proje ve benzeri nitelikte çalışmalar
yapmaktır.
Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:
a)Yenilikçilik ve girişimcilik konularında bilimsel araştırmalar ve
incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak,
b) Yenilikçilik ve girişimcilik konularında araştırmacıların
yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
c) Yenilikçilik ve girişimcilik konularında yurt içi ve dışındaki üniversite,
enstitü, araştırma merkezi ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
d) Yenilikçilik ve girişimcilik konularında araştırma yapmak isteyen bilim
insanlarının projelerine akademik destek vermek,
e) Yenilikçilik ve girişimcilik konularında özel/ kamu kuruluşları ve ilgili
kişilere danışmanlık hizmeti vermek,
f) Yurt içi ve dışı kurumlar tarafından desteklenen yenilikçilik ve
girişimcilik konularıyla ilgili bilimsel projeler yürütmek,
g)Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) ve diğer
akademik birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yaparak üniversite içi
ve dışından ilgililer için eğitim planlamak, eğitim programları hazırlamak
ve eğitimler vermek.