1993 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Kadın Sorunlarını Araştırma ve
Uygulama Merkezi (KASAUM), toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı kadın ve toplumsal
cinsiyet çalışmalarının akademik alanda sürdürülmesini amaçlayan bir merkezdir. Türkiye’de
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kaynaklarının araştırılması ve çözüm yollarının
geliştirilmesine hizmet edecek araştırmaların yapılmasını desteklemekte ve Ankara
Üniversitesi bünyesinde yapılacak kadın araştırmalarının çoğalmasına katkıda
bulunmaktadır. KASAUM bir yandan akademik alanda üretilmiş olan feminist bilgiyi
Türkiye’nin akademik eğitim ve araştırma ortamına taşımayı ve geliştirmeyi amaçlarken, öte
yandan bu bilgiyi farkındalık ve savunuculuk amaçlı çalışmalara ve eğitim programlarına
dönüştürerek cinsiyet eşitliğine dayalı bir toplumun gelişimine katkıda bulunmaya
çalışmaktadır.
1993 yılından beri KASAUM’un eğitim programlarından kadın örgütleri, meslek kuruluşları,
konfederasyonlar ve sendikalar, siyasal partiler, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlar
faydalanmıştır. KASAUM 1993’den bu yana düzenlediği sayısız konferans, seminer, atölye
çalışması ve söyleşi aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmayı
amaçlamaktadır.
Merkez, Ankara Üniversitesi bünyesindeki toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları eğitimini,
lisans ve lisansüstü düzeylerde desteklemektedir. Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı 1996
yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı disiplinler arası bir akademik alan olarak kurulmuş
ve aynı adlı bir tezli yüksek lisans programı ile eğitimlerine başlamıştır. Bu anabilim dalı
2009 yılında tezsiz eğitime ve 2012 yılında da doktora eğitimine başlamıştır. Siyasal Bilgiler
Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ne bağlı Kadın ve Toplumsal Cinsiyet
Çalışmaları Anabilim Dalı ise 2011 yılında kurulmuştur ve bu anabilim dalı aracılığı ile
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.
ULAKBİM ve GenderWatch gibi uluslararası endeksler tarafından taranan, hakemli ve
uluslararası akademik bir e-dergi olan Fe Dergi, 2009 yılından bu yana KASAUM bünyesinde
yılda iki kere yayımlanmaktadır.
Ankara Üniversitesi’ndeki cinsel taciz, cinsel saldırı, cinsel istismar ve misilleme iddialarını
incelemek, taciz ve saldırıya maruz kalanlara gerekli desteği sunmak, üniversitede cinsel taciz
ve saldırıyla mücadele etmek amacıyla KASAUM’a bağlı Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı
Destek Birimi (CTS) 2011 yılında kurulmuştur. CTS aynı zamanda üniversitede cinsel tacize
ve cinsel saldırıya karşı farkındalık yaratmak için eğitim, tanıtım ve benzeri çalışmaları
düzenlemektir.
KASAUM 2013 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM)
eğitimleri kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı’nı düzenlenmekte, 12
hafta süren bu program aracılığıyla KASAUM öğretim üyeleri uzmanlık alanına toplumsal
cinsiyet eşitliği alanındaki bilgileri de eklemek isteyen kişilere ulaşmaktadır.
KASAUM 2014’den bu yana Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nın ilk öğrencilerinden olan Satı
Atakul adına bir makale yarışması düzenlemektedir.

http://kasaum.ankara.edu.tr/