Neden Mülkiye?
Atatürk’ün Mülkiyelilere Hitabı
Mülkiye’de İnek Bayramı
Mülkiye Marşı
Logolarımız
Mülkiyeliler Birliği

MÜLKİYE’NİN MİRASI

Mülkiye Akademik Hafıza Projesi’nde Mektebi Mülkiye’nin, kuruluşundan bugüne Türkiye’nin fikri ve bürokratik hayatına yaptığı katkıları aşama aşama raporlamayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken öncelikle niceliksel hale getirilebilir olan verileri derlemeyi tercih ettik. Aşağıda tablolar halinde sunduğumuz veriler, halen üzerinde çalıştığımız ve güncellenebilir nitelikte verilerdir. Mülkiye’nin en temel akademik özelliği, fikri ve bürokratik yaşama yaptığı birçok katkının niceliksel hale getirilemez oluşudur. Bu nedenle, tablolar hazırlandıktan ve kullanıcıya sunulduktan sonra yanlış olan verileri düzeltmeyi, eksik olanları da tamamlamayı amaçlıyoruz. Dokümanların kullanılması sürecinde ortaya çıkan yanlış ve eksikleri lütfen proje yürütücülerine bildiriniz.

Mektebi Mülkiye, 1859’dan beri, ilklerin kurumudur:

  • Mektebi Mülkiye, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk toplum bilimleri akademisidir.
  • Osmanlı’da ilk iktisat dersi İlmi İktisat başlığı altında Sakızlı Ohannes Paşa tarafından 1870’lerde Mektebi Mülkiye’de verilmiştir. Ohannes Paşa’nın Mebadii İlmi Serveti Milel adlı kitabı 1871 tarihlidir.
  • Aynı şekilde evrim kuramı da Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk defa Satı Bey tarafından Fenn-i Terbiye (1911/1912) kitabında ele alınmış ve Mülkiye’de çeşitli derslerde anlatılmıştır.
  • Türkiye Cumhuriyeti’nde Karl Marx ve John Maynard Keynes gibi iktisat düşünürleri dünya çapındaki akademik standartlarda ilk defa Sadun Aren, Mehmet Selik ve Korkut Boratav gibi akademisyenler tarafından Mektebi Mülkiye’de anlatılmıştır.
  • Bunların yanında 1960 Anayasası da büyük ölçüde Mülkiye hocaları tarafından hazırlanan bir metindir.

Mülkiye Akademik Hafıza Projesi‘nin çıktıları bize aynı zamanda 150 yıldan uzun bir süredir Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin akademik kültürüne katkı yapan Mülkiye’nin ortaya koyduğu ürünlerin çok çeşitli ve yaygın etkilere sahip olduğunu gösteriyor. Mülkiye sadece makale ve kitap gibi dar anlamda akademik ürün vermekle hiçbir zaman yetinmedi. Mülkiye, tarihi boyunca, sadece devlet kadrolarına nitelikli aydın da yetiştirmedi. Mülkiye, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sanat, kültür ve edebiyat hayatına da katkılar sundu. Mülkiye, Osmanlı ve Türkiye toplumlarının kaybettiği özgüvenini tesis etti ve bunu sürekli olarak yüksek tuttu.

Tüm bunlar, Mülkiye’nin Türkiye ve dünya literatürüne olan katkısının, sadece hali hazırda kullanılmakta olan ana akım performans endekslerine indirgenemeyeceğini ve sadece bu endekslere bağlı kalarak değerlendirilemeyeceğini gösterir. Aşağıda tablolaştırdığımız veriler, Mektebi Mülkiye’nin küresel ölçekte kabul gören ana akım standartlar dışında kendi standartlarını başarıyla oluşturduğunu ve geçmişiyle tutarlı şekilde akademik katkı vermeye devam ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla, Mektebi Mülkiye ve benzeri akademik kurumlar arasında fikri hayata katkı bağlamında yapılacak karşılaştırmalar her kurumun zengin fikri mirası göz önünde tutularak yapılmalıdır. Kurumların niceliksel veriler ötesine geçen katkıları niteliksel analizleri de gerekli kılar kanaatindeyiz.

 

AKADEMİK HAFIZA PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN VE HAZIRLANMAKTA OLAN DOKÜMANLAR

Hazırlananlar: 19 adet

Hazırlanmakta olanlar: 16 adet

Belge 1: Dekan Prof. Dr. Serpil Sancar’ın 2 Aralık 2015 Tarihli Akademik Kurul Sunuşu

Bu doküman Dekan Prof. Dr. Serpil Sancar’ın 2 Aralık 2015 tarihinde yapılan AÜ SBF Akademik Kurulu sırasında kullandığı sunuşun kısaltılmış özetini içerir. Bu dokümanda son 5 ya da 10 yıla ait akademik ve idari personel sayıları, öğrenci sayıları, yabancı öğrenci sayıları, lisansta ve lisans üstünde verilen ders sayılarına ulaşılabilir.

Belge 2a: Mülkiye Araştırmaları Kaynakçası

Mülkiye tarihi üzerine yapılacak araştırmalarda kullanılabilecek bazı çalışmaların listesini içerir.

Belge 2b: Mülkiye Kronolojisi

Murat Baskıcı’nın Mülkiye’nin 150. Kuruluş yılında Mülkiye Dergisi’nde yayınlanan “Mekteb-i Mülkiye’den Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne 150 Yılın Kronolojisi” başlıklı çalışması. (M. Murat Baskıcı. 2009. “Mekteb-i Mülkiye’den Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne 150 Yılın Kronolojisi” Mülkiye Dergisi 33 (265): 1-43).

Belge 3a: Mülkiye Yayınları: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Dizini, 1943-2011

Erel Tellal, Murat Baskıcı, Bülent Duru Bilge Sevim Çimen Aytekin, Şenay Sabah Kıyan Bilge Kağan Şakacı, Murat Yaman, Sevgi Eda Tuzcu. 2012. SBF Dizin, 1943-2011 (Ankara).

Belge 3a: Turkish Yearbook of International Relations Index, 1960’tan günümüze

Belge 3c: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Yayınlanan Eser Listesi, 1964-2015

*

Tablo 1a: Mülkiye Mezunları Listesi, 1860-1935

Mektebi Mülkiye’nin 1859’dan bu yana 28,000’den fazla mezun verdiğini biliyor muydunuz? (Bu listelerin hazırlanması sürecindeki katkılarından ötürü İhsan Feyzibeyoğlu’na teşekkür ederiz.)

Tablo 1b: Mülkiye Mezunları Listesi, 1936-2015

Mektebi Mülkiye’nin 1859’dan bu yana 28,000’den fazla mezun verdiğini biliyor muydunuz? Siz de bu listede misiniz? (Bu listelerin hazırlanması sürecindeki katkılarından ötürü İhsan Feyzibeyoğlu’na teşekkür ederiz.)

Tablo 2: İktisat Doktora Programı Mezunları ve Derecelerini Elde Ettiği Tarihler, 1956-2015

Tablo 3: Mülkiye Doktora Programları Mezunları, Elde Ettiği Dereceler ve Derece Tarihleri, 1956-1977

Tablo 4: Mülkiyeli Öğretim Elemanlarının Google Scholar Yayın Listesi

Tablo 5: Mülkiyeli Öğretim Elemanlarının Uluslararası Yayınevleri Tarafından Basılan Kitapları

Tablo 6: Mülkiyeli Öğretim Elemanlarının Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayınlanan Kitapları

Tablo 7: Mülkiyeli Öğretim Elemanlarının ISI Endeksleri Kapsamındaki Makale Listesi, 1966-2015

ISI Web of Knowledge tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler bugün akademik yükseltmelerde kullanılan en önemli kriterdir. Bu tablolarda tek tek bölümler ve öğretim görevlilerinin 1966-2015 yılları arasında Social Science Citation Index’e giren yayınlarının tam listesini bulabilirsiniz.

Tablo 7-Ek1: Mülkiyeli Öğretim Elemanlarının ISI Yayınları, Bazı Değerlendirmeler, 1966-2015

Tablo 7-Ek2: Mülkiyeli Öğretim Elemanlarının ISI Yayınları, Toplu Grafik, 1966-2015

Tablo 8: Mülkiyeli Öğretim Elemanlarının Scopus Endeksi Kapsamındaki Makale Listesi, 1995-2015

Scopus, ISI Web of Knowledge’ın sağladığı endekse alternatif bir diğer atıf endeksidir. Bu endeks de bugün birçok kurumda akademik yükseltmelerde kriter olarak kullanılmaktadır. Bu tablolarda tek tek bölümler ve öğretim görevlilerinin 1995-2015 yılları arasında Scopus’a giren yayınlarının tam listesini bulabilirsiniz.

Tablo 8-Ek1: Mülkiyeli Öğretim Elemanlarının Scopus Yayınları, Bazı Değerlendirmeler, 1995-2015

Tablo 8-Ek2: Mülkiyeli Öğretim Elemanlarının Scopus Yayınları, Toplu Grafik, 1995-2015

Tablo 9: Mülkiyeli Öğretim Elemanlarının Çeşitli Alan Endekslerindeki Makale Listeleri

Tablo 10a: Halen Mülkiye’de Görev Yapan Akademik Personel

Tablo 10b: Mülkiyeli Öğretim Elemanlarının Lisans ve Doktora Derecelerini Aldığı Kurumlar, 2015-2016 Akademik Yılı

Tablo 10c: Mülkiye’de Görev Yapan Akademik Personel, 1940’lardan Günümüze

Tablo 10d: Mülkiye’den Emekli Olan Akademik Personel, 1982-2015

Tablo 10e: Mülkiye’nin Müdürleri ve Dekanları, 1859-2015

Tablo 11: Mülkiyeli Akademik Personel, İdari Personel ve Öğrenci Sayıları, 1940’lardan bugüne

Bu tablo 1940’lı yıllardan bugüne akademik ve idari personel ile öğrenci sayılarının seyrini ayrıntılı olarak listelemektedir. Bazı eksik veriler süreç içerisinde tamamlanacaktır.

Tablo 12: Mülkiye’deki Yabancı Öğrenci Sayıları, 2003’ten Günümüze

Mülkiye Türkiye’nin uluslararasılaşma alanında sağladığı başarıyı yıllardır istikrarlı biçimde sürdüren bir eğitim kurumudur. Bu tablo, 2003’ten bugün fakültedeki yabancı öğrenci sayısının seyrini ayrıntılı olarak listelemektedir.

Tablo 14: Türkiye Dışında Bir Kurumda Akademik ve İdari Pozisyon Sahibi Mülkiye Mezunları (Tenure ya da tenure track olan, ziyaretçi olmayan)

Tablo 15: Türkiye ve Türkiye Dışındaki Akademik Kariyeri Sırasında Mülkiye’de Pozisyon Sahibi Olmuş Öğretim Üyeleri

Tablo 16: Mülkiye’nin Ev Sahipliğinde Yapılan Uluslararası Etkinlikler

Tablo 17a: Mülkiye’de Verilen Burslar

Bir kamu üniversitesinde öğrenim gören Mülkiye tüllabı çeşitli kurum ve Mülkiye mezunlarının cömertçe sağladığı birçok burs imkânından faydalanabilmektedir. Bu tablo 2015-2016 akademik yılında Mülkiye tüllabının kullanımına sunulan burs sayılarını göstermektedir.

Tablo 17b: Mülkiye’de Verilen Ödüller

Mülkiye, Mülkiyeliler Birliği ya da Mülkiyelilerin içinde bulunduğu komisyon ve organizasyonlar alanlarında başarılı olan birçok akademisyen ve bürokrata ödül vermektedir. Bu tablo Mülkiye’de verilen ödüllere ilişkin son yıllara ait bilgiyi içermektedir.

Tablo 17c: Ödül Alan Mülkiyeliler

Mülkiyeli öğretim görevlileri sadece ulusal değil aynı zamanda birçok uluslararası ödülün de sahibidir. Bu tablo ödül sahibi Mülkiyelilerin aldığı ödülleri ve sahipleriyle ilgili bilgi içerir.

Tablo 18: Mülkiye Müdürleri ve Dekanlarının Listesi, 1859’dan Günümüze

Tablo 19: Mülkiyeli Sanatçı ve Edebiyatçılar

*

Mülkiye Akademik Hafıza Projesi yürütülürken, proje önerisi ortaya konulurken ve proje yürütülürken hiçbir kişi ve kurumdan maddi destek almamıştır.

Mülkiye Akademik Hafıza Projesi çıktıları istenildiği şekilde çoğaltılabilir, her biçimde paylaşılabilir ve yeniden yayınlanabilir.

Proje Yürütücüleri
Gamze ATABAŞ
, AÜ SBF İktisat Bölümü, gamze.atabas@ankara.edu.tr
Altuğ YALÇINTAŞ, AÜ SBF İktisat Bölümü, altug.yalcintas@politics.ankara.edu.tr