Akademik

EĞİTİM / AKADEMİK UNVAN

2003: siyaset bilimi alanında profesörlük unvanı 1997: siyaset bilimi alanında doçentlik unvanı 1989: siyaset bilimi doktora unvanı (doktora tezi “Din, Kadın ve Siyaset: İran Devrimi Örneği”, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi) 1975: lisans diploması, İktisat ve Maliye Bölümü,  Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi

 

AKADEMİK KONUM

Prof. Dr. Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi.

 

İDARI-AKADEMİK GÖREV

 • Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı, (2011--)
 • Ankara Üniversitesi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) Müdürü (2000-   ).
 • Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilim Dalı Başkanı (2007-   )
 • Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Sosyal Araştırma Projeleri Değerlendirme Komisyonu üyesi (BAP-PDG) (2004-   )
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı  (2007-  2009)
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı (2006-2007)
 • Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı başkanı (1998-2003)

 

YAYINLAR: Kitap

 

                                                 

Not: Pdf kitap ve makaleleri açmak için ilgili linke sağ tuş ile tıklayıp "hedefi farklı kaydet"e basarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

 • Birkaç Arpa Boyu... 21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Feminist Çalışmalar. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'a Armağan, Derleyen: Serpil Sancar, Koç Üniversitesi Yayınları,2011.
 • Erkeklik: İmkânsız İktidar/ Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler, Metis Yayınları, İstanbul, 2009. 
 • İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme, İmge Yayınevi Ankara, 2009 (ikinci baskı).
 • Siyasal Örgütlerde Cinsiyetçiliğe Karşı/ Eğitim Rehberi, Ankara Üniversitesi, KASAUM Yayını, Ankara, 2000.
 • Siyasal Yaşam ve Kadınlara Destek Politikaları, Başbakanlık, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, Ocak, 1997.
 • Din, Siyaset ve Kadın: İran Devrimi, Alan Yayınları, İstanbul, 1991.

 

YAYINLAR: Kitapta bölüm

 • “Siyasal Katılım”, içinde Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri, ( M. Tan, Y. Ecevit ve S. Acuner ile birlikte) TÜSİAD ve KAGİDER Yayını, 2008, İstanbul. (TÜSİAD 2000 tarihli kitabın güncellenmesi) (Pub. No: TÜSİAD-T/2008-07/468; KAGİDER-001)) http://www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/KADINRAPOR.pdf
 • Women in State. Politics and Civil Society, içinde, Bridging Gender Gap in Turkey: A Milestone Towards Faster Development and Poverty Reduction, (der.) Feride Acar, Poverty Reduction and Economic Management Unit, Europe and Central Asia Region2003.http://siteresources.worldbank.org/INTECAREGTOPGENDER/Resources/TurkeyCGA.pdf
 • “Siyasal Süreçlere Katılımda Kadın-Erkek Eşitliği” içinde Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset, (Prof. Dr. Mine Tan ve Prof. Dr. Yıldız Ecevit ile birlikte), TUSIAD ve KAGİDER Yayını, İstanbul, 2000.  (Pub. No: TÜSİAD-T/2000-12/290) http://www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/kadin2000.pdf 

KİTAP-DERLEME (ÇEVİRİ)

 • İran Devrimi: Din, Anti-Emperyalizm ve Sol,Halliday, Skocpol, Ahmad, Keddie, Moghadam, Muaddel,  Belge Yay., Istanbul, 1992.
 • Latin Amerika’da Askeri Diktatörlük ve Kadın, Enloe, Shirmer, Agosin, Bunster, Arditti,  (Ümit Cizre ile birlikte) Belge Yay., Istanbul, 1990.

 

SEÇİLMİŞ YAYINLANMIŞ MAKALELER

 • Sözleşmeli askerlik: Demokratik vatandaşlık mı, küresel militarizm mi?, Birikim, Nisan-Mayıs 2011, s. 264-265; 127-137. (Çiğdem Akgül ile beraber)
 • Kadına yönelik şiddeti önleme politikalarını siyasal bağlamı, Hukuksal Normların Uygulanması: Türkiye’de ve Almanya’da Kadına Yönelik Şiddet Uluslararası Çalışma Atölyesi, Humboldt-Universitat zu Berlin, Graduate School of Social Sciences Berlin Graduate School of Social Science,http://www.bgss.hu-berlin.de/bgssonlinepublications/ Workshop%20Docu/implementierungws, Politischer Kontext der Pravention von Gewalt gegen Frauen, http://www.bgss.hu-berlin.de/bgssonlinepublications/Workshop%20Docu/implementierungws (06.07.2010 tarihi itibariyle)
 • “Gücün imgesi kas olursa: Erkekliğin biyo-iktidar olarak kuruluşu”, Arredamento, Mimarlık Dergisi, s.11, 2009, ss. 106-107.
 • “Sol’suz zamanlarda feminizm”, Feminist Politika, s.1, Kış 2009; 36-38.
 • “Ortak Gündem Politikasının Başarıları ve Sorunları’, amargi, , s.9, yaz 2008, ss. 11-12.
 • “Türkiye’de Feminizmin Siyasal Bilimlere Etkisi”İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Özel sayı: Türkiye’de Siyaset Bilimi, s.40, Mart 2009;ss.119-132.
 • Conscientious Objections and Masculine Violence, içinde Conscientious Objection: Resisting Militarized Society, (der.) Özgür Heval Çınar, Coşkun Üsterci, Zed Books, 2009.
 • “Türkiye’de Feminizm ve Kadın Hareketi”, mülakat, Cogito: Feminizm özel sayısı, s. 58, Bahar 2009, ss. 245-58.
 • “Vicdani Red ve Eril Şiddet”, içinde Çarklardaki Kum: Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler, (der.) özgür Heval Çinar, Coşkun Üsterci, İletişim Yay., 2008; 135-43.
 • “Women’s Studies in Turkish Academic Life”, içinde, Gender Studies at Greek and Other Universities: Assessment and Perspectives, Zitis Publication,Selanik, Yunanistan, 2007.
 • “Karıncaezmez şehitlerin anneleri”, içinde Zehir ve Panzehir: Kürk Sorunu: Faşizmin şartı kaç?,haz.irfan aktan, Dipnot yayınevi, 2006, ss.291-304.
 • “Sosyal Bilimlere Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı ile Bakmak”, İktisat Dergisi, s. 469, Ocak, 2006,ss. 87-8.
 • “Kadın Çalışmaları Feminizm ile İçiçe Geçer”, Kadın Çalışmaları Dergisi, özel sayı: Türkiye’de Kadın Çalışmaları , s. 3, Eylül-Aralık, 2006, ss. 158-163.
 • ‘Serpil Sancar ile Erkeklik Üzerine”, röpörtaj, Siyahi, Kültür Dergisi, s. 8, Güz, 2006, ss. 32-36.
 • ‘Milletlerin Kadimliği ve Milliyetçiliğin Kaçınılmazlığı’, Birgün Kitap, 4.4.2006, s.3.
 • “Women in Decision Making and Politics”, 2005, Seminar on Gender Equality in European Union and Reflection in Turkey, ÇSGB, AB Koordinasyon Dairesi Yayını.
 • “Hegemonya”, Kavram Sözlüğü: Söylem ve Gerçek, (ed.) F. Başkaya, Özgür Üniversite Yayını, 2005; ss.205-11.
 • ““Söylem”, Kavram Sözlüğü: Söylem ve Gerçek, (ed.) F. Başkaya, Özgür Üniversite Yayını, 2005; ss. 579-87.
 • Otoriter Türk Modernleşmesinin Cinsiyet Rejimi”, Doğu Batı,: İdeolojiler II, s. 29, 2004.
 • “Üniversitede Feminizm? Bağlam, Gündem ve Olanaklar”Toplum ve Bilim,  Güz, 2003, sayı.97.
 • Siyasal Kurumlarda Cinsiyetçilik ve Kadınların Söylemsel Kuşatılmışlığı”, içinde Kadın ve Gelecek,der. Prof. Dr. Oya Çitci, TODAIE  Yayınları, 1998.
 • “Women’s Political Participation in Turkey”, Uçan Haber: Women and Women’s Movement in Turkey ( Special Issue in English),March 2001; 18-19.
 • “Drei Identitatsmodelle für Frauen  und Ihre Jeweilligen Konzepte das Öffentlichen und Privaten Raumes in der Turkei”, Feminismus, Islam, Nation, (der.) C. Schöning-Kalender, A. Neusel, M.M. Jansen,  Campus Verlag, Frankfurt/ New York, 1997.
 • “Liberalizmin ‘Cinsiyetten Arındırılmış Birey’i ve Feminist Eleştiri”, Mürekkep, 1, (Haziran 1994),  ss. 57-61.
 • “Islamcı Kadınların Yaşam Alanı: Tepkisel Indirgemecilik mi?” Türkiye’de Kadın Olgusu, (der.) N.Arat, Say Yayınları, Istanbul, 1992, ss.127-150.
 • Türkler/Kürtler, Anneler ve Siyaset: Savaşta Çocuklarını Kaybetmiş Türk ve Kürt Anneler Üzerine Bir Yorum”, Toplum ve Bilim, 2001, no.90; pp. 22-41.

 

TAMAMLANMIŞ ARAŞTIRMA PROJELERİ

 • Muhafazakar Modernlik Dönemi Kadın ve Aile Profilleri, 1945-65, Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, 2007. (proje no. 20050908014) 2007, (2010 da kitap oyarak basılacak).www.bap.ankara.edu.tr,
 • Demokrasi Kültürünün Cinsiyet Boyutu: Modern Erkeklik ve Cinsiyet Farkları, Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, 2007. (proje no. 20050908012), 2007 www.bap.ankara.edu.tr(kitap olarak basıldı).
 • Hane ve Piyasa Ekseninde Erkeklik, TÜBİTAK, Sosyal ve Beşeri BilimlerProjeleri, SBB-3040, 2005(kitap olarak basıldı). www.tubitak.gov.tr
 • “Human Rights and Citizen’s Organizations and Institutions”, Research Project-I:”, British Council/ araştırma projesi koordinatörlüğü, Aralık 1998- şubat 1999.
 • Human Rights and Citizen Awareness”, Research Project-II, British Council/ araştırma proje koordinatörlüğü, Mart- Mayıs 1999.
 • Siyasal Partiler ve Sendikalarda Kurumsal Gelenek ve Cinsiyetçi Zihniyet Örüntüleri” Kadın İstihdamını Geliştirme Projesi/ Başbakanlık ve Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası tarafından desteklenen araştırma,1998.

 

KATILINAN ULUSLAR ARASI DELEGASYOLAR

 • United Nation Fourth World Conference on Women, Türk hükümeti resmi delegasyon üyesi,4-15 Eylül, 1995 Pekin, Cin Halk Cumhuriyeti.
 • United Nation General Assembly, Beijin+5, Five-year Review of the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action, Türk hükümeti resmi delegasyon üyesi,5 - 9 Haziran 2000, New York, ABD.

 

HAZIRLANAN VE YAYINLANAN ÜLKE RAPORLARI

 

EĞİTİM PROJELERİ/ PROGRAMLARI

 • Türkiye’de cinsiyet eşitliği politikaları ve kurumsallaşma”Kadın Dostu Kentlere Doğru, BM Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı,eğitici olarak katılım, 1.Haziran 2009, İzmir ve 2 Temmuz 2009, Trabzon.
 • Gender Mainstreaming Training: Institutionalising UNDP’s Corporate Gender Strategies and Action Plan for Mainstreaming Gender, Gender Thematic Trust Fund: Mainstreaming Gender in UNDP Deliverables & Services, UNDP, eğitici olarak katılım, Mayıs 2005-Mart 2006.
 • Toplumsal Cinsiyet Gereksinmelerini Planlama ve Eylem Planı Oluşturma Eğitimi”, UNICEF-KASAUM, eğitim projesi koordinatörlüğü ve yürütücülüğü 5-6 Şubat 2002, Kızılcahamam/Ankara.
 • “Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı Geliştirme Eğitimi”, UNHCR-KASAUM, eğitim projesi koordinatörlüğü ve yürütücülüğü 15-26 Ekim 2001, Ankara, Van.
 • Beykoz Belediyesi Toplumsal Cinsiyet ve Demokrasi Eğitimi”, WALD-KSSGM, eğitim projesi koordinatörlüğü ve yürütücülüğü,  25-26 Mayıs 2001, Polonezköy/ İstanbul.
 • “Kadınların Siyasal Yaşama Katılımını Arttırma Eğitimi”, Avrupa Birliği (MEDA) ve KADER/ eğitim materyali hazırlama ve eğitim danışmanı, Mayıs 2000- Mayıs 2001. (Proje no. DGIA—D/MEDDEMO/98 TUR 02)
 • “Kadının İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi-Uygulama Projesi”, Avrupa Birliği ve ESDA/ eğitim-yayın projesi koordinatörlüğü, Eylül 1999-Şubat 2000. (Proje no: DGIA/D/MEDTQ/B7-4100/17-97)
 • “Adult Women Training Programs: Exchanging Experiences”, Manchester University, Women’s Studies Center ve British Council ortak çalışması, Temmuz-Ağustos 1998, Manchester, Ingiltere.
 • “Kısa Dönemli Kadın Eğitim Programları”, KASAUM ve Devlet Bakanlığı, KSGM işbirliği ile yürütülen ve UNDP uygulama projesi koordinatörü, 1994-1996.
 • National Programme on the Integration of Women in National Development”, UNDP (TUR/92/006/A01/99) Ulusal Danışman, 1993-94.

 

ULUSAL-ULUSLAR ARASI KONFERANS VE ATÖLYELERE KATILMA

 • “Türkiye’de cinsiyet eşitliği ve tarihsel gelişimi”, Azerbaycan ve Türkiye’de Kadın Beraberliği: Tarih ve Muasır Dönem, konferans, 18 Haziran 2011, Bakü, Milli ve Baynelmilal Araşdırmalar Merkezi, Azerbeycan.
 • Türkiye’de eşitlik politikalarının ve kadınların siyasal katılımının gelişimi”, Bugün ve 50 Yıl Önce Din ve Göç: Almanya ve Türkiye Cinsiyet Eşitliği, Türk-Alman İşbirliğinin Konusu Olarak İslam ve Avrupa,   Alman Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği diyalog etkinliği,  Tarabya, 28-29 Mayıs 2011, İstanbul.
 • Cinsiyet eşitsizliği ve Gündelik Yaşam, Orhangazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi söyleşisi, 20.04.2011, Eskişehir.
 • Aile Politikalarına eleştirel Bakış, Ailenin Korunması Sempozyumu, 18.04.2011, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi  ATAUM Salonu, Ankara.
 • ‘Dünyada ve Türkiye’de cinsiyet eşitliği politikaları”,Çiğli Belediyesi Paneli, 16.05.2010, Çiğli İzmir.
 • Türkiye’de kadın hakları, TRT Haber İnsanhaklarışimdi programında konuşma, 10.04.2011.
 • Olumlu Ayrımcılık ve kota politikaları, Ankara Barosu 8 Mart Paneli, 7 Mart 2011, Ankara.
 • Kent ve Mekan Ekseninde Toplumsal Cinsiyet, Panel de oturum yöneticiliği, 5 Mart 2011, TMMOB- Mimarlar Odası, Ankara.
 • Kamusal alanda feminist politikanın olanakları ve sınırları, Kadın Erkek Eşitliği için Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 26 Şubat 2001, Mecidiyeköy Kültür Merkezi, İstanbul. EDP İstanbul il Örgütü.
 • Toplumsal Cinsiyet, Ankara Barosu Kadın Hukuku Komisyonu eğitimi, 19 Şubat 2011, Ankara Borusu, Ankara.
 • Siyasetin Cinsiyeti: Türk Tarihinden Kesitler”, Kayseri Kent Konseyi Kadın Meclisi 5 Aralık anma günü toplantısında konuşma, 6 Aralık 2010, Kayseri Kadir Has Kongre Salonu.
 • “Egemen Erkeklik ve Öteki Erkekler”, İzmir Ekonomi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezinde verilen konferans, 23.03.2010, İzmir.
 • “Ankara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Deneyimi”, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Çalıştayı’nda konuşma ve danışmanlık, Koç Üniversitesi, 13 Mart 2010, İstanbul.
 • Erkek Egemenliğini Güçlendiren Politika ve Uygulamalar”,  2010’lu Yıllarda Kadınlara Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Konferansı, Kadir Has Üniversitesi, 15 Ocak 2011, İ stanbul.
 • “Türk Modernleşmesinin Cinsiyet Rejimi”, Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Ezber Dışı Söyleşiler Programında konuşma, 2 Ekim 2010, İzmir.
 • “Türkiye’de modernleşme ve erkekler”, TRT- Radyo konuşması, 27 Ekim 2010.
 • “Kadın Çalışmalarında Feminist eleştiri: Atölye”, 5-6 Haziran 2010, ODTÜ, Ankara.
 • “Dünyada ve Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği Politikaları”, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın 8 Mart nedeniyle düzenlediği konferansta konuşma, 08.03.2010, Sheraton oteli, Ankara.
 • “Türkiye’de Kadınların Demokrasiye Katılımı”, TURKMSIC Ulusal Kadın Çalıştayı, A.Ü. Tıp Fakültesi öğrenci eğitim projesinde konuşma, 26.02.2010, Ankara.
 • “Hegemonik Erkeklik,  konuşma, Diyarbakır Sanat Merkezi, 20.02.2010, Diyarbakır.
 • Kadın Hakları İhlalleri”, TRT TürkİHLAL Programında konuşma, 27.01.2010.
 • Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Çalıştayı, Koç Üniversitesi, 13 Mart 2010, İstanbul.
 • Dünyada ve Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği Politikaları”, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın 8 Mart nedeniyle düzenlediği konferans, 08.03.2010, Shereton Oteli, Ankara.
 • “Etnik Çatışmanın Mikro-poliği”, “Yükselen Toplumsal gerilim ve Olası Sonuçları” başlıklı oturumda konuşma, Türkiye Barış Meclisi, 16.01.2010, Sürmeli Otel, Ankara.
 • Erkeklik, imkansız iktidar, kitabı üzerine sohbet, Gecenin İçinden Programı, TRT radyo 1, 12,01,2010, Ankara
 • “Karar Mekanizmalarına Kadınların Katılımı”, Doğu Avrupa ve BDT Ülkelerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uygulamaları Bölgesel Konferansı, 10-11 Aralık 2009, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen uluslar arası konferans, Ankara.
 • “Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliğinde TBMM’nin Rolü ve TBMM STK İşbirliği”,Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun Rolü, TBMM Başkanlığı tarafından düzenlenen uluslararası sempozyum, 4-5 Aralık 2009, Conrad Otel, İstanbul.
 • “Öteki, Ötekinin Hukuku ve Eşitliğe Dayalı Hukuk”Ötekinin Hukuku-I: Kadın,A.Ü. Hukuk Fakültesi ve Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenen toplantıda konuşma, 20-21 Kasım 2009, Ankara.
 • Türkiye’de Kadınların Siyasal Kararlara eşit Katılımı Neden ve Nasıl Sorunlu?” Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, 29-30 Kasım 2008, Koç Üniversitesi, İstanbul.
 • “Kadınların Karar Alma Süreçlerine Katılım”, Kadınlara Yönelik Çalışmalar Yürüten STK’ların Yasama Sürecine Katılımlarının Güçlendirilmesi Semineri, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Yasama Derneği tarafından düzenlenen toplantı, 5-6 Kasım 2009, TBMM, Ankara.
 • Türkiye’de Eşitlik Politikaları ve Kurumsallaşma”, Kadın Dostu Kentlere Doğru, BM Kadın ve kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı, 2 Temmuz 2009, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon.
 • “Türkiye’de Eşitlik Politikaları ve Kurumsallaşma”, Kadın Dostu Kentlere Doğru, BM Kadın ve kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı, 1.6.2009, Anemon Otel, İzmir.
 • Etnikleştirilmiş ve Millileştirilmiş Erkelikler”, (tartışmacı), Anadolu ve Komşu Bölgelerinde Etnisite ve Ulus-Devlet/ Hrant Dink Atölye Çalışmaları, 22. 05.2009, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
 • “After Two Decades of Movement: Considerations on Successes and Failure of Feminism in Turkey”, 1st European Conference on Politics and Gender (European Concorcium for Political Research) 21-23 Ocak 2009 Queens University Belfast, Kuzey İrlanda.
 • “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadelenin Siyasal Bağlamı ve Geleceği İlişkin Politika önerileri”, Hukuksal Normların Uygulanması: Türkiye’de ve Almanya’da Kadına Yönelik Şiddet Uluslararası Çalışma Atölyesi, Humboldt-Universitat zu Berlin, Graduate School of Social Sciences, 22-23 Ocak 2009, Berlin, Almanya.
 • Political Participation and Role of Women’s Movement in Turkey” International Conference on Women and Governance in Eastern Europe and CIS, UNDP, TİKA, 1-3 Aralık 2008, Hilton Oteli, İstanbul.
 • “Participation of Women in Political Life at the National and Local Level: Results Achieved and Challenges Ahead in Turkey”,Seminar on Gender Equality, European Commission TAIEX,(ABGS tarafından düzenlenen seminer)7-8 Ekim 2008, Ankara.
 • “The Politics of Belonging: Democracy, Identity and Power in the 21st Century”, (‘summer workshop’a katılım), 1-7 Temmuz 2008, Central European University (CEU) Budapeşte, Romanya.
 • ‘Researching Gender Power Relations within Hierarchies and Communities: Feminist Research Examples from Turkey’,  Workshop:  Methods of Studying Gender and Political Participation, 30-31 Mayıs, 2008, University of Crete –Rethymno, Girit, Yunanistan.
 • “Kadın Bedeni Üzerinde Eril İktidar”, I. Kadın Sağlığı Kongresi: Kadına Yönelik Şiddet, Açılış Konuşması, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) ve ATO, 20-22 Mart 2008, Ankara.
 • Laiklik ve Cinsiyet EşitliğiKadın Olmak:Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen 8 Mart Panelinde konuşma, 12 Mart 2008, Antalya.
 • “Egemen erkekliğe muhalif erkekler”, Muhalefet Sempozyumu, Felsefeciler Derneği, 13-14 Mart 2009 Ankara.
 • “Türkiye’de farklı erkekliklerin kültürel kuruluşu ve eril şiddet” , Ankara Tabip Odası,25.12.2008, Ankara.
 • Türkiye’de yerel siyaset ve kadın hareketi”, Yerel Siyaset ve Kadın, Mülkiyeliler Birliği Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen panel, 17 Aralık 2008, Ankara.
 • “Kültür ve cinsiyet”, Kültür ve Kimlik Sempozyumu, düzenleyen Hitit Akademisi, 20 Aralık 2008, Çorum.
 • “Muhafazakar modernlik dönemi kadın ve aile profilleri: 1945-65 dönemi gündelik gazeteleri”, 6 Mart 2008, Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları 8 Mart konferansı, SBF, Ankara.
 • “Kadın ve Siyaset”, Körfez Aktif Kadınlar Çevre ve Dayanışma Kooperatifi  8 Mart Paneli, 9 Mart 2008, Küçükkuyu, Çanakkale.
 • Türkiye’de kadın erkek eşitliği politikaları ve yerel yönetimlerin sorumluluğu”, Kadına Yönelik Aile içi şiddeti Önleme ve Etkin Belediyecilik, Mor Çatı Sığınma Vakfı Konferansı, 19.02.2008, Taksim, İstanbul.
 • Şiddet ve Cinsiyet”, Uğur Mumcu Vakfı, 3.Mayıs 2007, Ankara.
 • Türkiye’de farklı erkeklik profilleri”, Akademinin Cinsiyeti Grubu Tartışma toplantısı, SBF, 11.4. 2007.
 • "Sivil Toplumda Cinsiyet Eşitliği Politikaları”, STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi) Eğitim Çalışması, 6.2. 2007, Ankara, Best Otel.
 • ‘Kadın ve Barış’, Türkiye Barışını Arıyor Konferansı, 13-14 Ocak 2007, İçkale Otel, Ankara.
 • “Otoriter Türk Modernleşmesinin Cinsiyet Rejimi”, NIHA (Hollanda Yüksek Öğrenim Enstitüsü), konferans, 31Ocak.2008, Ankara.
 • “Kamunun Cinsiyeti”, Kamu Girişimciliği Çalıştayı, 6-8 Aralık 2007, EMO ve Mülkiyeliler Birliği ortak konferansı, SBF, Aziz Köklü Salonu, Ankara.
 • ‘“Vesayetçi Cinsiyetçilik ve Siyasal Partilere Kadınların İçerilmesi”, Türkiye’de Kadınların Siyasal Yaşamda Temsili: Alternatif Yaklaşımlar,KAGİDER ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen Panel, 1 Haziran 2007, İstanbul.
 • “Sivil Toplumda Cinsiyet Eşitliği Politikaları”, STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi) Eğitim Çalışması, 6.Şubat 2007, Ankara, Best Otel.
 • “Kamusal Alanda Kadın”, Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Eğitimi, Ankara Barosu Kadın Kurulu, Kızılcahamam, Patalya Otel, 2-4 Şubat 2007, Ankara.
 • “Erkeklik ve Şiddet’Uluslararası Vicdani Red Konferansı, 27-28 Ocak 2007, Bilgi üniversitesi, istanbul.
 • ‘Türkiye’de Siyaset ve Kadınlar’, Ankara, Sosyal Demokrasi Derneği konuşması, 8 Nisan 2006, Ankara.
 • “Kimlik Politikaları ve Feminist Siyaset”, Öteki, Kadın, Doğu, ATO Sempozyumu, 4-5 Mart 2006, Ankara.
 • Şiddete Karşı Kadın Buluşması II, 18-19 Mart 2006, Diyarbakır.
 • Türkiye’de Kadın Olmak, Aydın Emekçi Kadınlar Platformu, konferans,, 12.03.2006, Aydın.
 • ‘Erkeklik ve şiddet ilişkisi’, ‘No to Domestic Violence’, International Conference UNFPA ve Hürriyet Gazetesi, 17-18 Kasım 2006, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul,.
 • ‘Türkiye’de Kadınların Siyasal TemsiliAfyon Kent Konseyi Kadın Meclisi, konferans, 21.12.2006, Afyon.
 • Yerel Yönetici ve Yerel Hizmet Sağlayıcılara ‘Kadın Dostu Belediye Hizmetleri’ Atölyesi,Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi, ( BM Ortak Programı), 9-19 Kasım, 2006, Kars, Urfa, Trabzon ve İzmir.
 • “Türkiye’de kadınların siyasal katılımı”, açılış paneli konuşması, Democracy Assistance Dialogue: Women’s Empowerment in the Middle East and North Africa,TESEV ve Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen II. İstanbul Sempozyumu, 6-7 Şubat 2006, İstanbul.
 • “Siyasette ve Karar Alma Mekanizmalarında Kadın”, Avrupa Birliğinde Cinsiyet Eşitliği ve Ülkemize Yansımaları,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Bşk.lığı tarafından düzenlenen kadın-erkek eşitliği semineri, 26-27 Mayıs 2005, Elazığ.
 • Yeni yasal düzenlemeler ve kadınların siyasal katılımı”, TBMM’nin kuruluşunun 85. Yılı Kadın Hakları Paneli, 7 Mart 2005, TBMM Cumhuriyet Senatosu Salonu, Ankara.
 • Women’s Studies in Turkish Academic Life”, uluslararası konferansta sunulan tebliğ, Gender Studies at Greek and Other Universities: Assessment and Perspectives, 31 Mart-1 Nisan 2005,Aristotle Universitesi, Selanik, Yunanistan.
 • “Kadınların Kamu Hayatına Katılımlarının Güçlendirilmesi”, TESEV, arama konferansı, 9.4.2005, İstanbul.
 • “Women’s Rights in Turkey: A Reason to Question access to EU?, Amnesty  Internationaltarafından düzenlenen panel, 1 Şubat 2005, Brüksel, Belçika.
 • “Politics of Gender Differences and Key Feminist Concepts of Social Action”, First Balkan Conference on Gender, moderator, 1-3 Aralık 2004, International Forum Bosna tarafından  düzenlenen toplantı,  Soraybosna, Bosna-Hersek.
 • “Secularism in Our Time”, Seminar on Turkey,Jarl Hjalmarson Foundation, 8-9 November, 2004, Stocholm, İsveç.
 • “Conducting and Monitoring Turkish Legislation”, Equal Opportunities for Women and Men in European Accession Programme/Joint Monitoring and Training Program of Women’s NGO’s in Bulgaria and Turkey, Sofia, April 29- May 2, 2004, Bulgaria.
 • ‘Gender and Politics in Turkey”, Regional Conference: Strategies for Gender/Women’s Studies in SEE,Research Center in Gender Studies, 5-7 Şubat 2004, Skopje /Ohrid, Republic of Macedonia.
 • Türkiye Tarihine Cinsiyet Rejimi Analizi Gözüyle Bakmak, Cumhuriyetin Seksen Yılı: Hangi Noktadayız?başlıklı kapanış Panelinde konuşma, 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 3-5 Aralık 2003, ODTÜ, Ankara.
 • New Feminist Agenda for Democracy in Turkey: Cutting Cross the Ideological Identities and Social Classes”, Avrupa Sosyal Forumu,12-15 Kasım, 2003, Paris.
 • “State, Politics and Civil Society”, World Bank Country Gender Assessment Report’un sunuşu,ODTÜ, Kongre Salonu, 30 Eylül 2003, Ankara.
 • Engendering Democracy, British Council Seminar, Queen’s University,  28 Ocak-1 Şubat 2003, Belfast/İngiltere.
 • “Quota and Democracy”, Women and Politics: On the Road to Fifty-Fifty/ Turkey and Sweden,KA-DER ve İsveç Büyükelçiliği ortak eğitim semineri konuşması,  21 Kasım-1 Aralık 2002, İstanbul.
 • Reinventing the Globalisation, AWID/World NGO Forum, 3-6 Ekim 2002, Guadalajara/ Meksika.
 • Gender and Class Ideologies in Turkey”, Beyond Sex and Gender: The Future of Women’s Studies, Women’s Studies Network (UK) 15. Yıllık Kongresi’ne sunulan tebliğ, 19-21 Eylül, 2002, Belfast, K. İrlanda.
 • Gender Equality in Turkey”, TÜSİAD Briefing/  20th Annual Conference on US-Turkish Relations,25-28 Mart 2001, Ritz-Carlton Hotel, Washington, DC, ABD.
 • Women’s Movement in Turkey: Problems and Prospects’Wiesbaden Fachhochshuel,17.10.1996, Wiesbaden, Almanya.
 • “Women and Family Issues in Turkey”, Zurich University of Ethnology Institute, 15.7.1996, Zurich.
 • Three Women’s Identities and Their Public-Private Perceptions from Turkey”, Women’s Movement in Islamic Countries/ Hofgeismar- Kassel, Üniversitesi Sempozyumu, 3-7 Haziran 1995, Almanya.
 • ”Kadın, Siyaset ve Islam”, NOZIZWE, Multikulturelle Feministische Bildungsarbeit, 7.5.1991, Berlin, ALMANYA.
 • Social Status of Women in Islamic Fundamentalism”,Frei Universitat, 3.6.1987, Berlin, ALMANYA.

 

ÜYE OLDUĞU ÖNEMLİ AKADEMİK VE SİVİL ÖRGÜTLER

 • Middle East Studies Association(MESA) üyesi (2010-  )
 • European Consortium for Political Research-ECPR (üyesi ve Ankara Üniversitesi temsilcisi 2009-   )
 • Journal of Women in Culture and Society-(SIGN)  uluslar arası danışmanlar kurulu üyesi (2008-  )
 • Türk Sosyal Bilimler Derneği) üyesi (1995-  )
 • Türk Sosyal Bilimler Derneği yönetim kurulu üyesi (2000- 2002 )
 • Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği- CEİD Başkanı(2011--)
 • Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Yönetim Kurulu üyesi (2005-2007)
 • Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Başkan Yardımcısı ( 2005- 2009)
 • Koç Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi KOÇ-KAM danışmanı (2010-  )

 

VERDİĞİ DERSLER

 • Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği Politikaları (yüksek lisans) (2008---)
 • Türkiye Siyasetinin Sosyolojisi (yüksek lisans ve doktora) ( 2008---)
 • Küresel Sosyal Hareketler (yüksek lisans) (2007--)
 • Sosyal Araştırmalarda Yöntem (Yüksek lisans) (2003--)
 • Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti (yüksek lisans) (2005-2009)
 • Siyaset Sosyolojisi  (lisans) (1998-2000) (2005-2007)
 • Feminist Kuramlar (yüksek lisans) (2000 -2004)
 • Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset (yüksek lisans) (1995-2000)
 • Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Temel Paradigmalar (yüksek lisans)     (2000- 2006)
 • Kadın Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri (yüksek lisans) (2001 -2005)

 

 BAZI YÖNETİLEN TEZLER

 Yüksek Lisans Tezleri

 • Çiğdem Akgül, Militarizm ve Cinsiyet, kitap olarak basıldı (Dipnot yayınları, 20011).
 • Sabır Güler, Aleviliğin Siyasal Örgütlenmesi: Modernleşme, Çözülme ve Türkiye Birlik Partisi, kitap olarak basıldı (Dipnot yayınları, 2008).
 • Mehmet Fatih Nas, Bölgesel ve Küresel Dinamikler Bağlamında Ortadoğu’daki Kadın Hareketi , (2007).
 • Levent Durgun, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kadın Subaylar, (2007).
 • Ceren İşat, Türk Kadınlar Birliği’nde Devlet ve Sınıf İlişkileri, (2006).
 • Ahmet Murat Aytaç, Aile ve Siyaset: Türkiye’de Modern Aile Fikrinin Oluşumu, kitap olarak basıldı (Dipnot yayınları, 2002).

   

Doktora Tezleri

 • Metin Uçar, Ulusallıktan Post-ulusallığa Geçiş Sürecinde Enformel Dayanışma Ağları: Çorum Örneği kitap olarak basıldı (Dipnot yayınları, 2009).
 • Ayten Alkan,  Yerel Yönetimler ve Cinsiyet: Kadınların Kentte Görünmez Varlığı, kitap olarak basıldı (Dipnot yayınları, 2005).
Siyasal Bilgiler Fakultesi