Dersler

Cinsiyet Eşitliği Politikaları (Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı)

Ders, kadınlar ve erkekler arasındaki mevcut eşitsiz toplumsal ilişkileri sorgulayan ve cinsler arası eşitliği kamu politikalarının temel bir ilkesi haline getirilmesi gereğinden hareketle dünyada ve Türkiye’de yakın zamanlarda çeşitlilik içinde gelişen cinsiyet eşitliği politikalarını çalışmayı amaçlamaktadır. Dersin kısa içeriği: Cinsiyet eşitliği politikalarının dünyada ve Türkiye’de gelişimi, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana cinsiyet rejiminin gelişimi ile eşitlik politikaları arasındaki ilişkiler, Cinsiyet eşitliğinin ‘kamunun ilkesi’ haline gelmesi ve kamu politikası olarak cinsiyet eşitliği, Cinsiyet eşitliği politikalarının politik öznesi olarak kadın hareketlerinin gelişimi ve eşitlik politikaları siyasetinin oluşumu, Türkiye’de bugün var olan cinsiyet eşitliği politikalarını değerlendirilmesi.

Siyaset Sosyolojisi  (Küresel Bölgesel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı)

Siyaset sosyolojisi dersi Küresel Bölgesel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin siyaset bilimi alanındaki temel bilgilenme eksikliklerini tamamlamak için öngörülmüş bir derstir. Bu nedenle siyaset sosyolojisinin aşağıda belirtilen temel konularında önemli tartışmalar ve düşünürler hakkında bilgilenmenin içerildiği bir ders planı izlenmektedir. Dersin kısa içeriği: Siyasal iktidar kavramı ve iktidar ile ilgili temel kuramlar Modern devletin gelişimi, özellikle ulus-devlet ve krizi Modern toplumlarda kamusal alanın oluşumu ve demokrasi ile ilişkisi Sivil toplum ile ilgili tartışmalar Çağdaş demokrasiler ve siyasal kurumların gelişimi Modern toplumlarda cinsiyet rejimi ve toplumsal iktidar Toplumsal hareketler Etnisite, ırk ve ulus Yurttaşlık kuramları ve eleştirileri

Sosyal Araştırmalarda Yöntem (Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı)

Ders, toplumsal olguları anlama ve açıklama amacını taşıyan araştırmacı düşüncenin karşılaşacağı sorunlar ve izlemesi gereken yöntemler üzerine mevcut tartışma ve yaklaşımları öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak ders teorik ve uygulamalı bölümleri içermektedir. Ayrıca, ders boyunca öğrenciler kendi seçtikleri bir konuda küçük çapta bir araştırma yaparak derste sunmaktadır. Dersin kısa içeriği: Toplumsalı Anlamak: Bilme bir Yöntem Sorunudur!Toplumsalı bir Araştırma Olarak Tasarlamak: Nicel ve nitel araştırma yöntemleri Toplumsalı Veri Olarak Tasarlamak: Veri toplama teknikleri ve veri analizi Örnek araştırmalar üzerine çalışma Öğrenci araştırmalarının tartışılması

 

Siyasal Bilgiler Fakultesi